Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 60

protokols Nr. 4, 16. punkts

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”
2013.gada darba plāna izpildi un 2014.gada darba plāna apstiprināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 50.panta 3.punktu, Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 3.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 6.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2013.gada darba plānu par izpildītu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” darba plānu 2014.gadam, saskaņā ar 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.60

(protokols Nr.4, 16.punkts)

Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" 2013.gada darba plāna izpilde

N.p.k.

Plānotais pasākums (pasākuma kopums)

Plānotais izpildes termiņš

Atbildīgais par izpildi

Atzīme par izpildi

1

2

4

5

6

1.

Aģentūras pamatdarbība - sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

1.1.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem, nodrošinot šīs personas ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju - 119 personām mēnesī

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

Izpilde 93,3%, neizpilde saistīta ar klientu lielo mainību. Divi klienti izrakstīti sakarā ar pārkāpumiem.

1.2.

Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšana personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt - 110 personām mēnesī

Nepārtraukti

Vecākā sociālā aprūpētāja

Izpilde par 96,4%. Pakalpojumu saņem 106 personas par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

1.3.

Dienas centra pakalpojumu sniegšana pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem -kopā 700 personas, palielinot apmeklējuma reizes līdz 12 000 gadā. Organizēt Dienas centra pāreju uz Skolas ielu 44, Jūrmalā viena mēneša laikā pēc telpu nodošanu ekspluatācijā. Nodrošināt Dienas centra kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un efektīvu telpu izmantošanu atbilstoši mērķim nodrošināšana.

Nepārtraukti

Dienas centra vadītāja

Izpildīts, kopējais klientu skaits - 743 (106,1%). Kopējais apmeklējumu skaits 11109 (92,6%). Telpas aprīkotas pilnībā pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai. Apmeklējumu plāns nav izpildīts sakarā ar Dienas centra pāreju no telpām Nometņu ielā 2A uz telpām Skolas 44 un telpu aprīkošanu.

1.4.

Naktspatversmes pakalpojumu sniegšana personām bez reģistrētās dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām - 30 personām mēnesī.

Nepārtraukti

Naktspatversmes vadītājs

Izpildīts. Naktspatversmē uzņemtas visas krīzes situācijā nonākušas personas, kas vērsušās pēc palīdzības.

1.5.

Speciālā autotransporta pakalpojumu sniegšana personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu - 75 personām.

Nepārtraukti

Nodaļas vadītājs - dispečers

Izpildīts. Pakalpojumi sniegti 83 pilsētas iedzīvotājiem ar pārvietošanās grūtībām, 4 skolēniem un 11 hemodialīzes slimniekiem.

1.6.

Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana ārkārtas situācijā nonākušām personām - vidēji 80 personām dienā.

Nepārtraukti

Saimniecības vadītāja

Pakalpojumu saņēmuši visi klienti, kuriem izsniegti taloni. Sakarā ar dzīves kvalitātes uzlabošanos un citu pabalstu veidu saņemšanas iespējām pilsētā, klientu skaits ir mazāks kā plānotais un vidēji dienā tiek izsniegtas 47 zupas porcijas.

1.7.

Servisa dzīvokļa pakalpojuma attīstīšana Jūrmalā, servisa dzīvokļa pakalpojumu sniegšana divās adresēs.

Nepārtraukti

Vecākā sociālā aprūpētāja

Pakalpojumu saņem 3 klienti. Turpinās remonts otrajā servisa dzīvoklī, pēc pilnīgas tā aprīkošanas varēs nodrošināt pakalpojumu arī otrajā adresē.

1.8.

Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšana personām ar garīgās veselības traucējumiem, kopā 35 personām, Dūņu ceļā 2.

Nepārtraukti

Dienas aprūpes centra vadītāja

Izpildīts. Reģistrēto pakalpojuma saņēmēju skaits 51 persona. Pakalpojums ir ļoti pieprasīts, tiek sniegts augstā kvalitātē, atbilstoši mērķa grupas vajadzībām.

2.

Maksas pakalpojumi

2.1.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana -35 personām mēnesī.

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

Ik mēnesi pakalpojums sniegts 30 personām. Klientu skaita samazinājums saistīts ar pastāvošo konkurenci, gan pakalpojuma saņēmēja maksātspēju, kā arī ar klientu slimību specifiku. Šobrīd lielākā daļa veco cilvēku slimo ar vecuma demenci, un šādu klientu kopšanai nepieciešama speciāla kopšana, ko pie esošo telpu iekārtojuma un personāla nodrošināt nav iespējams un pakalpojums ir jāatsaka.

2.1.

Aprūpes mājās klientiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana -6 personām mēnesī.

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

Pakalpojumu saņem 10 personas, pakalpojums kļūst atpazīstamāks, ir nodrošināts augstā kvalitātē un ir alternatīvs pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumam, līdz ar to kļūst pieprasītāks.

2.2.

Pārējo maksas pakalpojumu- baseina, saunas, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, nometņu dalībnieku izmitināšana.

Nepārtraukti

Direktores vietniece - maksas pakalpojumu nodaļas vadītāja

Sniegti plānotie maksas pakalpojumi. Peldēšanas nodarbības dažādām grupām. Vasarā organizētas nometnes.

3.

Veselības aprūpes pieejamības pakalpojumi

3.1.

Veselības aprūpes pieejamības pakalpojumu sniegšana, t.sk.fizioterapeita un ergoterapeita pakalpojumi - 600 personām.

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

Izpildīts. Novadītas 6009 nodarbības, t.sk.5559 fizioterapijas un 450 ergoterapijas nodarbības. Kopā strādāts ar 1005 pacientiem.

3.2.

Metadona farmakoterapija nodrošināšana līdz 12 personām mēnesī.

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

Izpildīts. Pakalpojumu saņem 15 personas vai 25% vairāk klientu kā plānots.

4.

Dalība Eiropas sociālā fonda projektos

4.1.

ESF projekta "Pavadoņa, asistenta pakalpojuma ieviešana un nodrošināšana Jūrmalā" turpināšana un pakalpojuma pēctecības nodrošināšana Jūrmalas iedzīvotājiem.

Nepārtraukti

Vecākā sociālā aprūpētāja

Nodrošināta pakalpojuma ilgtspēja, sadarbības līguma ietvaros. Pakalpojumu sniedz 5 pavadoņi un noslēgti 73 līgumi par pakalpojumu saņemšanu. Lielākās grūtības sagādā smagu klientu pavadīšana, pārvietošana, jo fiziski nav iespējams no 5.stāva pārvietot klientu, taču tehniskās iespējas ir ļoti ierobežotas, klientu dzīvojamās mājas, sabiedriskās telpas lielākoties ir nepiemērotas personām ar pārvietošanās grūtībām. Krīzes situācijās klientu pārvietošanai tiek iesaistīti citu aģentūras struktūrvienību darbinieki, taču smagu klientu aprūpe ir galvenā problēma.

4.2.

ESF projekta "Grupu dzīvokļu pakalpojuma ieviešana un nodrošināšana Jūrmalā" uzsākšana un īstenošana 22 personām mēnesī.

Nepārtraukti

Projekta vadītāja

Izpildīts, pakalpojums uzsākts 01.12.2012., ar 12.12.2013.pakalpojumu sniedz izremontētās telpās 22 personām mēnesī.

4.3.

NVA nodarbinātības pasākumu īstenošana AĢENTŪRĀ (bezdarbnieku nodarbināšana projekta ietvaros)

Nepārtraukti

Personāla vadītāja

Tiek nodarbināti pašvaldības norīkotie bezdarbnieki-stipendiāti, 2-3 personas katru mēnesi.

5.

Pasākumi pakalpojumu nodrošināšanai

5.1.

Sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes atbilstības nodrošināšana saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Nepārtraukti

Visu struktūrvienību vadītāji

Izpildīts pilnībā, LR VM Veselības inspekcijas 08/.04.2013.kontroles akts Nr.00149113.

5.2.

Darba plānu sastādīšana, atbilstoši aģentūras mērķim un uzdevumiem.

01.02.2013.

Visu struktūrvienību vadītāji

Izpildīts. Visu struktūrvienību vadītāji darba plānus iesnieguši noteiktajā termiņā t.i. līdz 01.02.2013.

5.3.

Iepirkumu plāna sastādīšana, iepirkumu veikšana un līgumu izpildes kontrole.

Nepārtraukti

Iepirkumu komisija

Izpildīts. Iepirkumi veikti saskaņā ar plānu un līguma nosacījumiem.

5.4.

Maksas pakalpojumu cenu apstirpināšana.

01.06.2013.

Direktores vietniece -maksas pakalpojumu nodaļas vadītāja

Izpildīts. Cenas apstiprinātas ar Jūrmalas pilsētas domes 31.03.2011.Saistošajiem noteikumiem Nr.15. Sakarā ar euro ieviešanu 30.11.2013. cenas apstiprinātas euro valūtā.

5.5.

Iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu par pašvaldības rīcībā esošā autotransporta un tālruņa izmantošanu sagatavošana.

01.03.2013.

Galvenā grāmatvede

Izpildīts. 31.01.2013.stājies spēkā Rīkojums „Par tālruņu limitiem”, 21.02.2013. apstiprināts Rīkojums Nr.01-19/7 „Par autotransporta līdzekļu izmantošanu dienesta vajadzībām”.

5.6.

Darbinieku un klientu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā dažās aģentūras darbības jomās

Regulāri

Visu struktūrvienību vadītāji

Izpildīts. Darbojas Padomes komisija, Ēdiekartes apstiprināšanas komisija, kurās darbojas gan darbinieki, gan iemītnieki.

5.7.

Klientu apmierinātības un pakalpojuma kvalitātes novērtēšana.

1 reizi gadā

Sociālā darbiniece

Pakalpojuma kvalitātes vērtēšana veikta decembrī un apkopoti rezultāti.

5.8.

Darbinieku ikgadējā atvaļinājuma plānu sagatavošana un apstiprināšana.

15.02.2013.

Personāla vadītāja

Izpildīts. Atvaļinājumu izmantojuši visi darbinieki saskaņā ar plānu.

5.9.

Darbinieku prasmju un kompetences līmeņa celšana izmantojot mērķtiecīgo apmācību programmas. Darbinieku kvalifikācijas celšanas plāna sagatavošana un apstiprināšana.

Pēc vajadzības

Personāla vadītāja

Izpildīts. 2013.gadā apmācīti darbinieki šādās apstiprinātās tālākizglītības programmās: „Saskarsme ar klientiem, kuriem ir garīgā atpalicība vai šizofrēnija” (48 darbinieki), „Pirmā palīdzība” (110 darbinieki), „Stresa menedžments sociālās aprūpes procesā” (12 darbinieki), „Neriopsiholoģijas un psihofizioloģijas aspekti” (4 darbinieki), u.c.individuālās apmācības.

5.10.

Darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanas un drošas darba un dzīves vides uzturēšanas un nodrošināšanas pasākumu un ikgadējo darbinieku apmācību un instruktāžu veikšana.

Nepārtraukti

Darba aizsardzības speciālists, galvenais inženieris

Kompetences uzturēšanai rīkoti izglītojošie pasākumi aprūpes centra darbiniekiem un iemītniekiem ugunsdrošības jomā. Novembrī iemītniekiem rīkota sapulce par ugunsdrošību. Darba aizsardzības jomā izvērtēti darba vides riski un apkopota informācija.

5.11.

Aģentūras pamatdarbības atļauju un licenču atjaunošana un jaunu atļauju saņemšana

Pēc vajadzības

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

Izpildīts. Visi aģentūras sniegtie pakalpojumu ir saņēmuši atbilstošu licenci pakalpojumu sniegšanai. No LR Labklājības ministrijas saņemtas trīs jaunas sociālo pakalpojumu reģistrācijas apliecības: 14.02.2013. - Dienas aprūpes centrs, 19.06.2013. - Grupu dzīvoklis un 19.06.2013.- Specializētā darbnīca. Pagarināts pakalpojumu reģistrs diviem pakalpojumiem: 14.02.2013.- Naktspatversme un 10.06.2013 - Dienas aprūpes centrs.

5.12.

Amata aprakstu aktualizēšana atspoguļojot pārmaiņas pienākumos atbilstošā sfērā, saskaņā ar profesiju klasifikatoru.

Pēc vajadzības

Personāla vadītāja

Izpildīts. Sakarā ar jaunizveidotajiem amatiem izstrādāti un apstiprināti amatu apraksti, kā piem., Interešu pulciņa vadītājs, psihologs. Sakarā ar Dienas aprūpes centra izveidošanu, izstrādāti vairāki amatu apraksti dažādiem amatiem: Dienas centra vadītājs, Saimniecības vadītājs, Sociālais aprūpētājs u.c. apraksti atbilstoši prasībām.

5.13.

Ikmēneša faktisko ieņēmumu un izdevumu pārraudzības un kontroles veikšana

1 reizi mēnesī

Galvenā grāmatvede

Izpildīts. Ieņēmumu un izdevumu tāmes izpildītas atbilstoši klientu skaitam.

5.14.

Priekšlikumu par pašvaldību budžeta finanšu līdzekļu izmaiņām sagatavošana un iesniegšana.

Pēc vajadzības

Galvenā grāmatvede

Izpildīts. Veiktas ekonomisko klasifikācijas kodu izmaiņas ņemot vērā aktuālās vajadzības pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai.

5.15.

Sanāksmju, sapulču rīkošana struktūrvienību informācijas apmaiņas nodrošināšanai un darba plāna aktualizēšanai.

2 reizes mēnesī

Personāla vadītāja

Izpildīts. Rīkotas 3 kopsapulces darbiniekiem un iemītniekiem, 2x mēnesī struktūrvienību vadītāju sapulces.

5.16.

Sanitāri higiēnisko prasību ievērošanas aģentūrā nodrošināšana, regulāru pārbaužu veikšana objektos, darbinieku medicīnisko veselības pārbaužu termiņu ievērošana.

1xpārbaudes termiņa laikā, darba gaitā-regulāri

Vecākā medicīnas māsa

Izpildīts. Vienu reizi gada laikā pārbaudi veica Valsts sanitārā inspekcija. Darba gaitā tiek veikta prasību ievērošanas kontrole, ir aktualizētas dezinfekcijas līdzekļu lietošanas instrukcijas. Veselības pārbaudes veiktas visiem darbiniekiem, kuriem tās noteiktas. Ar 31.01.2013.rīkojumu Nr.01-19/6, noteiktas atbildīgās personas par medicīnas grāmatiņu uzskaiti, kontroli un termiņu ievērošanu.

5.17.

Darbinieku darba kvalitātes pārbaudes un izvērtējuma nodrošināšana

1x gadā

Personāla vadītāja

Veikta ikgadējā darbinieku novērtēšana. Izvērtēti darbinieki darba līgumā noteiktā pārbaudes termiņa laikā, lai lemtu par piemērotību amatam kā arī darbinieki veic pašnovērtējumu.

5.18.

Telpu kosmētiskā remonta veikšana, nodrošinot telpu drošu ekspluatāciju, vides pieejamību. Virtuves sektora viena kabineta kosmētiskais remonts. Virtuves koridoru sienu remonts atbilstoši Sanitārās inspekcijas prasībām. 3 logu nomaiņa darba kabinetos. Ventilācijas sistēmas remonts. Siltumapgādes cauruļvadu nomaiņa avārijas situāciju novēršanai.

Regulāri finanšu līdzekļu ietvaros

Galvenais inženieris

Virtuves sektorā atjaunota kompresoru ventilācijas automātiskā vadība. Virtuves sektorā viena kabineta un sienu remonts pabeigts, nomainīti 3 logi, veikta siltumapgādes cauruļvadu nomaiņa.

5.19.

Dalība Latvijas pašvaldību savienības darbā. Pieredzes apmaiņa, piedalīšanās darba plānošanā un aktuālo jautājumu risināšanā Latvijas pašvaldību savienībā

Visu gadu

Direktore

Izpildīts. Darba grupās sniegti priekšlikumi par sociālo pakalpojumu attīstību un ESF struktūrfondu finansējuma apguvi.

5.20.

Studentu prakšu vietas nodrošināšana aģentūrā

Visu gadu

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

Izpildīts. Prakses vieta LU P.Stradiņa koledžas studentiem - podologiem, māsu palīgiem, sociālajiem aprūpētājiem.

5.21.

Profesionālās pilnveides kursu piedāvājumu izstrādāšana dažādās tēmās sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem

Pēc vajadzības

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

Izstrādāta un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļā apstiprināta programma „Dokumentu noformēšana un aprite aģentūrā”, „Saskarsme ar klientiem, kuriem ir garīgā atpalicība vai šizofrēnija”

5.22.

Grāmatvedības saimniecisko darījumu uzskaite un aktualizēšana struktūrvienībās, nodrošinot atbildīgo personu kvalifikācijas pilnveidi, apmācības un iekšējo kontroli

Regulāri

Galvenā grāmatvede

Izpildīts. Sakarā ar gaidāmo inventarizāciju, veikta atbildīgo darbinieku apmācība -rīkots informatīvais pasākums 12 darbiniekiem. Par inventarizāciju 16.12.2013.izdots Rīkojums Nr.01-19/50 par 2013.gada inventarizācijas komisijām un iepazīstināti visi darbinieki, kuri iekļauti procesā. Ar 10.01.2013.Rīkojumu Nr.01-19/4 noteiktas materiāli atbildīgās personas, noslēgti materiālās atbildības līgumi ar šiem darbiniekiem.

5.23.

Aģentūras darbības procesu pārskatīšana, pārraudzība, iekšējās kontroles veikšana un kļūdu identificēšana.

1 reizi ceturksnī

Struktūrvienību vadītāji

Izpildīts. Katra struktūrvienība iesniedz detalizētu plānu par veicamajiem darbiem un pasākumiem, un veic plāna izpildes izvērtējumu. Organziatoriskā struktūra apstiprināta un amatu pakļautība noteikta tā, lai nodrošinātu kontroles pasākumu īstenošanu. Ir apstiprināti struktūrvienību nolikumi un iekšējās kārtības noteikumi, darbinieku amatu apraksti. Iekšējie normatīvie dokumenti regulāri tiek pārskatīti un, ja nepieciešams, aktualizēti. Sakarā ar jaunu struktūrvienību izveidošanu, izstrādāti 3 nolikumi. Darbiniekiem ir  informācijas piekļuve Aģentūras iekšējiem noramtīvajiem aktiem. Ar 10.01.2013.Rīkojumu Nr.01-19/3 noteikta ierobežotas informācijas pieejamība aģentūrā. Lai iestādē nodrošinātu atbilstošu, aktuālu, precīzu un pieejamu informāciju, izveidota dokumentu aprites un uzglabāšanas sistēma. Latvijas Nacionālais arhīvs 26.03.2013.veica pārbaudi „Par dokumentu un arhīva pārvaldības kārtības nodrošināšanu”, kurā guva pārliecību par minētās sistēmas nodrošināšanu atbilstoši LR noteikumiem.

5.24.

Piedalīšanās pašvaldības izsludinātajos projektu konkursos.

Atbilstoši nolikuma termiņam

Struktūrvienību vadītāji

Izpildīts. Īstenots projekts „Vingrošana ūdenī un deju aeirobika kā metode liekā svara mazināšanai”

5.25.

AĢENTŪRAS klientu un citas personu konsultēšana pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu jautājumos, kā arī praktiskas palīdzības šo jautājumu kārtošanā sniegšana.

Pēc vajadzības

Juriskonsulte

Konsultācijas sniegtas divās adresēs: Strēlnieku pr.38, Skolas ielā 44, Jūrmalā.

5.26.

Informatīva rakstura materiālu par AĢENTŪRAS sniegtajiem pakalpojumiem sagatavošana un izplatīšana, izmantojot dažādus informācijas pārraides kanālus -laikrakstus, mājas lapu. Aģentūras mājas lapas aktualizēšana un papildināšana.

Regulāri

Struktūrvienību vadītāji, projektu vadītāji

Izpildīts.

5.27.

Informācijas sagatavošana un sniegšana Sabiedrisko attiecību nodaļai

Regulāri

Personāla vadītāja

Izpildīts. Vienu reizi mēnesī sagatavota informācija par plānotajiem pasākumiem un veikta publicitāte vietējā laikrakstā.

5.28.

Budžeta projekta sagatavošana un iesniegšana 2014.gadam

Saskaņā ar rīkojumu

Galvenā grāmatvede

Izpildīts. Budžeta projekta iesniegts Jūrmalas pilsētas domē un apstiprināts 27.12.2013.domes sēdē.

5.29.

Citu vienreizēju uzdevumu, kas AĢENTŪRAI uzdoti ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem, veikšanu.

Saskaņā ar norādījumiem

Direktore

Izpildīts saskaņā ar norādījumiem. Saskaņā ar domes 27.02.2013.rīkojumu Nr.1.1-14/74 „Par telpu nodošanu lietošanā” organizēta Dienas centra pāreja uz jaunām telpām Skolas ielā 44. Ar 2013.gada janvāri uzsākta Dienas aprūpes centra personām ar garīgās veselības traucējumiem pakalpojuma sniegšana. Organizēts pasākums konkursam par Veselīgāko pilsētu. Nodrošināta darbinieku piedalīšanās Sociālā darbinieka dienai veltītā pasākumā Jūrmalas domē. Veikta servisa dzīvokļa Tērbatas ielā 46-1 remonta darbu saskaņošana. Saskaņā ar domes 16.05.2013.lēmumu Nr.311, uzsākta projekta „Dienas nodarbinātības centrs-specializētā darbnīca” ilgtspējas nodrošināšana 2013.un 2014.gadā.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.60

(protokols Nr.4, 16.punkts)

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” 2014.gada darba plāns

N.p.k.

Plānotais pasākums (pasākuma kopums)

Plānotais izpildes termiņš

Atbildīgais par izpildi

Atzīme par izpildi

1

2

4

5

6

1.

Aģentūras pamatdarbība - sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

1.1.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem, nodrošinot šīs personas ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju - 119 personām mēnesī

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

1.2.

Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšana personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt - 110 personām mēnesī

Nepārtraukti

Vecākā sociālā aprūpētāja

1.3.

Dienas centra pakalpojumu sniegšana pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem -kopā 700 personas. Nodrošināt Dienas centra kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un efektīvu telpu izmantošanu atbilstoši mērķim nodrošināšana.

Nepārtraukti

Dienas centra vadītāja

1.4.

Naktspatversmes pakalpojumu sniegšana personām bez reģistrētās dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām - 30 personām mēnesī.

Nepārtraukti

Naktspatversmes vadītājs

1.5.

Speciālā autotransporta pakalpojumu sniegšana personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu - 75 personām.

Nepārtraukti

Nodaļas vadītājs -dispičers

1.6.

Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana ārkārtas situācijā nonākušām personām - vidēji 60 personām dienā.

Nepārtraukti

Saimniecības vadītāja

1.7.

Servisa dzīvokļa pakalpojuma attīstīšana Jūrmalā, servisa dzīvokļa pakalpojumu sniegšana divās adresēs.

Nepārtraukti

Vecākā sociālā aprūpētāja

1.8.

Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšana personām ar garīgās veselības traucējumiem, kopā 35 personām, Dūņu ceļā 2.

Nepārtraukti

Dienas aprūpes centra vadītāja

2.

Maksas pakalpojumi

2.1.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana -35 personām mēnesī.

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

2.2.

Aprūpes mājās klientiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana -6 personām mēnesī.

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

2.3.

Pārējo maksas pakalpojumu- baseina, saunas, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, nometņu dalībnieku izmitināšana.

Nepārtraukti

Direktores vietniece - maksas pakalpojumu nodaļas vadītāja

3.

Veselības aprūpes pieejamības pakalpojumi

3.1.

Veselības aprūpes pieejamības pakalpojumu sniegšana, t.sk.fizioterapeita un ergoterapeita pakalpojumi - 600 personām.

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

3.2.

Metadona farmakoterapija nodrošināšana līdz 12 personām mēnesī.

Nepārtraukti

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

3.3.

Dienas nodarbinātības centra - specialiētās darbnīcas pakalpojuma sniegšana Dūņu ceļā 2, Ķemeros.Apmācības šūšanas jomā divām apmācāmo grupām personām ar funkcionālajiem traucējumiem.

Nepārtraukti

Sociālā darbiniece

3.4.

Veselības veicināšanas pakalpojuma "Vingrošana ūdenī" nodrošināšana 10 grupām. Vingrošanas programmas izpildes rezultātā personu aptaukošanās mazināšana, novēršot liekā svara radīto kaitējumu veselībai.

Visa gada garumā divas reizes nedēļā

Fizioterapeite

4.

Dalība Eiropas sociālā fonda projektos

4.1.

ESF projekta „Pavadoņa, asistenta pakalpojuma ieviešana un nodrošināšana Jūrmalā” ilgstpējas un pakalpojuma pēctecības nodrošināšana Jūrmalas iedzīvotājiem.

Nepārtraukti

Vecākā sociālā aprūpētāja

4.2.

ESF projekta "Grupu dzīvokļu pakalpojuma ieviešana un nodrošināšana Jūrmalā" uzsākšana un īstenošana 22 personām mēnesī.

Nepārtraukti

Projekta vadītāja

4.3.

NVA nodarbinātības pasākumu īstenošana AĢENTŪRĀ (bezdarbnieku nodarbināšana projekta ietvaros)

Nepārtraukti

Personāla vadītāja

5.

Pasākumi pakalpojumu nodrošināšanai

5.1.

Sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes atbilstības nodrošināšana saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Nepārtraukti

Visu struktūrvienību vadītāji

5.2.

Darba plānu sastādīšana, atbilstoši aģentūras mērķim un uzdevumiem.

01.03.2013.

Visu struktūrvienību vadītāji

5.3.

Iepirkumu plāna sastādīšana, iepirkumu veikšana un līgumu izpildes kontrole.

Nepārtraukti

Direktores vietniece - maksas pakalpojumu nodaļas vadītāja

5.4.

Maksas pakalpojumu cenu apstirpināšana.

Pēc nepieciešamības

Direktores vietniece -maksas pakalpojumu nodaļas vadītāja

5.5.

Iekšējo normatīvo aktu un rīkojumu par pašvaldības rīcībā esošā autotransporta un tālruņa izmantošanu sagatavošana.

01.03.2013.

Galvenā grāmatvede

5.6.

Darbinieku un klientu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā dažās aģentūras darbības jomās

Regulāri

Sociālā darbiniece

5.7.

Klientu apmierinātības un pakalpojuma kvalitātes novērtēšana.

1 reizi gadā

Sociālā darbiniece

5.8.

Darbinieku ikgadējā atvaļinājuma plānu sagatavošana un apstiprināšana.

15.02.2013.

Personāla vadītāja

5.9.

Darbinieku prasmju un kompetences līmeņa celšana izmantojot mērķtiecīgo apmācību programmas. Darbinieku kvalifikācijas celšanas plāna sagatavošana un apstiprināšana.

Pēc vajadzības

Personāla vadītāja

5.10.

Darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību ievērošanas un drošas darba un dzīves vides uzturēšanas un nodrošināšanas pasākumu un ikgadējo darbinieku apmācību un instruktāžu veikšana.

Nepārtraukti

Darba aizsardzības speciālists, galvenais inženieris

5.11.

Aģentūras pamatdarbības atļauju un licenču atjaunošana un jaunu atļauju saņemšana

Pēc vajadzības

Direktore

5.12.

Amata aprakstu aktualizēšana atspoguļojot pārmaiņas pienākumos atbilstošā sfērā, saskaņā ar profesiju klasifikatoru.

Pēc vajadzības

Personāla vadītāja

5.13.

Ikmēneša faktisko ieņēmumu un izdevumu pārraudzības un kontroles veikšana.

1 reizi mēnesī

Ekonomiste

5.14.

Priekšlikumu par pašvaldību budžeta finanšu līdzekļu izmaiņām sagatavošana un iesniegšana.

Pēc vajadzības

Ekonomiste

5.15.

Sanāksmju, sapulču rīkošana struktūrvienību informācijas apmaiņas nodrošināšanai un darba plāna aktualizēšanai.

2 reizes mēnesī

Personāla vadītāja

5.16.

Sanitāri higiēnisko prasību ievērošanas aģentūrā nodrošināšana, regulāru pārbaužu veikšana objektos, darbinieku medicīnisko veselības pārbaužu termiņu ievērošana.

1xpārbaudes termiņa laikā, darba gaitā-regulāri

Struktūrvienību vadītāji

5.17.

Darbinieku darba kvalitātes pārbaudes un izvērtējuma nodrošināšana. Darbinieka atbilstības izvērtēšana līgumā noteiktā pārbaudes termiņa laikā.

1x gadā

Personāla vadītāja

5.18.

Telpu kosmētiskā remonta veikšana, nodrošinot telpu drošu ekspluatāciju, vides pieejamību. 3.un 9.kotedžas 2.stāva telpu remonts, 211.istabas un sanitārā mezgla remonts. Ventilācijas sistēmas remonts: ventilācijas gaisa cauruļvada remonts zem baseina; ventilācijas skursteņa remonts uz guļamkorpusa jumta un uzlabošana guļamkorpusa 3.stāvā. Virtuves sektorā: griestu, sienu un sauso pārtikas produktu noliktavas remonts. Guļamkorpusā cokolstāvu sienu remonts.

Regulāri finanšu līdzekļu ietvaros

Galvenais inženieris

5.19.

Dalība Latvijas pašvaldību savienības darbā. Pieredzes apmaiņa, piedalīšanās darba plānošanā un aktuālo jautājumu risināšanā Latvijas pašvaldību savienībā

Visu gadu

Direktore

5.20.

Studentu prakšu vietas nodrošināšana aģentūrā

Visu gadu

Aprūpes mājās nodaļas vadītāja

5.21.

Profesionālās pilnveides kursu piedāvājumu izstrādāšana dažādās tēmās sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem

Pēc vajadzības

Mācību centra direktore

5.22.

Grāmatvedības saimniecisko darījumu uzskaite un aktualizēšana struktūrvienībās, nodrošinot atbildīgo personu kvalifikācijas pilnveidi, apmācības un iekšējo kontroli. Aģentūras darbības procesu pārskatīšana, pārraudzība, iekšējās kontroles veikšana un kļūdu identificēšana.

Regulāri

Galvenā grāmatvede

5.23.

Piedalīšanās pašvaldības izsludinātajos projektu konkursos.

Atbilstoši nolikuma termiņam

Struktūrvienību vadītāji

5.24.

AĢENTŪRAS klientu un citas personu konsultēšana pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu jautājumos, kā arī praktiskas palīdzības šo jautājumu kārtošanā sniegšana.

Pēc vajadzības

Juriskonsulte

5.25.

Informatīva rakstura materiālu par AĢENTŪRAS sniegtajiem pakalpojumiem sagatavošana un izplatīšana, izmantojot dažādus informācijas pārraides kanālus -laikrakstus, mājas lapu. Aģentūras mājas lapas aktualizēšana un papildināšana.

Regulāri

Struktūrvienību vadītāji, projektu vadītāji

5.26.

Budžeta projekta sagatavošana un iesniegšana 2015.gadam

Saskaņā ar rīkojumu

Galvenā grāmatvede

5.27.

Citu vienreizēju uzdevumu, kas AĢENTŪRAI uzdoti ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem, veikšanu.

Saskaņā ar norādījumiem

Direktore


Lejupielāde: DOC un PDF