Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 61

protokols Nr. 4, 17. punkts

Par dzīvojamo telpu izīrēšanu
un īres līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 3.3.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.711 „Par dzīvojamās mājas Vecais ceļš 11, Jūrmalā, atzīšanu par cietušu stihiskā nelaimē” un 2014.gada 16.janvāra lēmumu Nr.8 „Par atzinuma sniegšanu būves Nr.001 telpu atjaunošanai Jūrmalā, Vecais ceļš 11”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 5.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/2) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 14.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atcelt sociālā dzīvokļa statusu dzīvojamajām telpām Talsu šoseja 31 k-4 – 32, Jūrmalā.

2. Izīrēt dzīvojamās telpas un noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minētos īres līgumus.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.61

(protokols Nr.4, 17.punkts)

Par dzīvojamo telpu izīrēšanu un īres līgumu noslēgšanu

(saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6
„Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība”, turpmāk - Saistošie noteikumi)

Nr.

p.k.

Personas vārds uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Uzskaitē stāšanās gads, pamatojums

Dzīvojamās telpas adrese, iesniedzēja deklarēšanās gads

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese, piederība, istabu skaits, kopējā platība, labiekārtotība, personu skaits

Lēmums

1.

A.K.,

***

S.L.,

***

vīrs J.L. ***,

tēvs V.K. ***,

dēls D.L.***,

dēls M.L. ***,

O.K. ***,

N.K.***

Nesastāv,

saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu,

neatliekami sniedzama palīdzība

*** Jūrmala,

kopīpašnieces A.K. ***

S.L.***

*** Jūrmala,

pašvaldības īpašums,

2-istabu dzīvoklis,

42,2 m2, ar ērtībām,

8 personas

Noslēgt īres līgumu ar A.K. uz 3 gadiem.

2.

S.S.,

***

vecāmāte M.R. ***,

māte V.S. ***

mazmeita L.S. ***

Nesastāv,

saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu,

neatliekami sniedzama palīdzība

*** Jūrmalā,

īpašnieces V.S. meita,

***

*** Jūrmala,

pašvaldības īpašums,

3-istabu dzīvoklis

64,7 m2, ar ērtībām,

4 personas

Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.

M.V.,

***

dēls T.F. ***.

Nesastāv,

saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu,

neatliekami sniedzama palīdzība

***, Jūrmala,

īpašniece,

***

***, Jūrmala,

pašvaldības īpašums,

2-istabu dzīvoklis,

41,99 m2, ar ērtībām,

2 personas

Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

4..

S.S.,

***

dēls J.S. ***,

dēls I.S. ***

Nesastāv,

saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.3.apakšpunktu,

neatliekami sniedzama palīdzība

***, Jūrmala,

īpašniece

***

***, Jūrmala,

pašvaldības īpašums,

2-istabu dzīvoklis

55,8 m2, ar ērtībām,

3 personas

Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.


Lejupielāde: DOC un PDF