Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 63

protokols Nr. 4, 19. punkts

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu
un sociālo dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 10.panta pirmo daļu un 11.panta otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija nolikumu Nr.11 „Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā” 9., 10. un 11.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 5.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/2) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 14.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldības dzīvoklim Nr.71 Engures ielā 1, Jūrmalā.

2. Noslēgt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, attiecīgais lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.63

(protokols Nr.4, 19.punkts)

Par sociālās dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu

(saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija nolikumu „Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā”, turpmāk - Nolikums)

Nr.

p.k.

Personas vārds uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Uzskaitē stāšanās gads, pamatojums

Esošās dzīvojamās telpas adrese, iesniedzēja deklarēšanās gads

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese, piederība, istabu skaits, kopējā platība, labiekārtotība, personu skaits

Lēmums

1.

I.P.,

***

dēls N.R. ***,

meita A.R. ***,

dēls M.R. ***,

dēls A.R. ***.

2014.

saskaņā ar Nolikuma 4.2.apakšpunktu,

rindas Nr.1

***,

2014.

***,

pašvaldības īpašums,

3-istabu dzīvoklis,

72,7 m2, ar ērtībām,

5 personas

Noslēgt īres līgumu uz 6 mēnešiem.


Lejupielāde: DOC un PDF