Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 15.maija 215.lēmumu

2014.gada 20.februārīNr. 64

protokols Nr. 4, 20. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 6.pantu, 14.panta ceturto daļu, 26.panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 1.5., 4.2. un 4.3.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 5.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/2) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 14.februāra sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/3), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Noslēgt dzīvojamos telpu īres līgumus sakarā ar īrnieka maiņu saskaņā ar 2.pielikumu.

3. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu dienesta viesnīcā īres līgumus saskaņā ar 3.pielikumu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumos minētos īres līgumus.

5. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, attiecīgais lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.64

(protokols Nr.4, 20.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese, piederība, istabu skaits, platība, labiekārtotība, personu skaits

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, piederība, istabu skaits, kopējā platība, labiekārtotība, personu skaits

Lēmums

1.

J.G.

***

***

pašvaldības īpašums,

1 istaba,

17,60 m2 (21,20 m2), daļējas ērtības

***

pašvaldības īpašums,

1 istaba,

17,60 m2 (21,20 m2), daļējas ērtības,

3 personas

sieva T.G. ***,

meita V.G. ***.

Noslēgt īres līgumu uz laiku līdz 31.08.2016.

2.

I.D.

***

***

pašvaldības īpašums,

1 istaba,

18,40 m2 (22,16 m2), daļējas ērtības

***

pašvaldības īpašums,

1 istaba,

18,40 m2 (22,16 m2), daļējas ērtības,

2 personas

vīrs A.D. ***.

Noslēgt īres līgumu uz laiku līdz 31.08.2016.

3.

T.Z.

***

***

pašvaldības īpašums,

2 istabas,

36,60 m2 (44,17 m2), daļējas ērtības

***

pašvaldības īpašums,

2 istabas,

36,60 m2 (44,17 m2), daļējas ērtības,

3 personas

dēls M.Z. ***,

meita N.Z. ***.

Noslēgt īres līgumus uz laiku līdz 31.08.2016.

4.

T.Š

***

***

pašvaldības īpašums,

2 istabas,

36,70 m2 (44,36 m2), daļējas ērtības

***

pašvaldības īpašums,

2 istabas,

36,70 m2 (44,36 m2), daļējas ērtības,

4 personas

vīrs V.Š. ***

meita A.Š. ***

mazmeita P.Ā. ***

Noslēgt īres līgumus uz laiku līdz 31.08.2016.

5.

J.G.

***

***

pašvaldības īpašums,

1 istaba,

18,30 m2 (22,07 m2), daļējas ērtības

***

pašvaldības īpašums,

1 istaba,

18,30 m2 (22,07 m2), daļējas ērtības,

1 persona

Noslēgt īres līgumu uz laiku līdz 31.08.2016.

6.

A.G.

***

***

pašvaldības īpašums,

1 istaba,

18,30 m2 (22,07 m2), daļējas ērtības

***

pašvaldības īpašums,

1 istaba,

18,30 m2 (22,07 m2), daļējas ērtības

3 personas

dēls J.K. ***

meita J.Ā. ***

Noslēgt īres līgumu uz laiku līdz 31.08.2016.

7.

Ņ.A.

***

***

pašvaldības īpašums,

1 istaba

18,3 m2 (22,07 m2), daļējas ērtības

***

pašvaldības īpašums,

1 istaba

18,3 m2 (22,07 m2), daļējas ērtības

2 personas

vīrs A.S. ***.

Noslēgt īres līgumu uz laiku līdz 31.08.2016.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.64

(protokols Nr.4, 20.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr.

p.k.

Personas vārds uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Dzīvojamā telpas adrese, piederība, istabu skaits, platība, personu skaits, iesniedzēja deklarēšanās gads

Dzīvojamās telpas īres līgums, noslēgšanas tiesiskais pamats

Lēmums

1.

Ņ.M. ***

meita M.M. ***.

mazmeitas A.M. ***,

K.M. ***.

***

pašvaldības īpašums,

2-istabu dzīvoklis, 50,8 m2,

4 personas,

1982.

Līgums ar māti A.K. (***) noslēgts *** uz nenoteiktu laiku.

A.K. mirusi ***.

Pilngadīgā ģimenes locekļa piekrišana ir.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.

2.

G.Ļ.,

***

***

Pašvaldības īpašums,

2-istabu dzīvoklis, 50,0 m2

1 persona,

1974.

Līgums ar vīru V.Ļ. (***) noslēgts *** bez termiņa ierobežojuma.

V.Ļ. miris ***

Pilngadīgā ģimenes locekļa piekrišana ir.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.64

(protokols Nr.4, 20.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta viesnīcā

Nr.

p.k.

Personas vārds uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, piederība, istabu skaits, kopējā platība, labiekārtotība, personu skaits

Darbavieta

Lēmums

1.

V.V. ***

***

***,

pašvaldības īpašums,

1-istabas dzīvoklis dienesta viesnīcā,

18,7 m2, ar ērtībām,

1 persona

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policija

Noslēgt īres līgumu uz darba attiecību laiku pašvaldībā, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.

2. Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 15.maija 215.lēmumu

3.

L.R. ***

***

***

pašvaldības īpašums,

1-istabas dzīvoklis dienesta viesnīcā,

26,0 m2 , ar ērtībām,

1 persona

Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes Jūrmalas iecirknis

Noslēgt īres līgumu uz darba attiecību laiku Jūrmalā, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.

4.

L.Z. ***

***

***

pašvaldības īpašums,

1-istabas dzīvoklis dienesta viesnīcā,

26,9 m2 , ar ērtībām,

2 personas

meita R.Z.***.

Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvā nodaļa

Noslēgt īres līgumu uz darba attiecību laiku pašvaldībā, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.


Lejupielāde: DOC un PDF