Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 66

protokols Nr. 4, 22. punkts

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Bulduru prospektā 34

Pamatojoties uz O.P. (personas kods ***) iesniegumu Jūrmalas pilsētas domei (reģistrēts ar Nr.14-3/156) ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 un palīgēkas Nr.002, Nr.003, Nr.004 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 007 2303 001, 1300 007 2303 002, 1300 007 2303 003, 1300 007 2303 004) Jūrmalā, Bulduru prospektā 34, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk Komisija) 2013.gada 2.jūlija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000069940 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, bankas piekrišanu un ēku arhitektonisko novērtējumu.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 sastāvā esošā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma III daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” septītās nodaļas 7.7 apakšnodaļas 468.punkta prasībām un Komisijas 2013.gada 2.jūlija protokolu Nr.07, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam O.P. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 un palīgēkas Nr.002, Nr.003, Nr.004 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 007 2303 001, 1300 007 2303 002, 1300 007 2303 003, 1300 007 2303 004) Jūrmalā, Bulduru prospektā 34.

2. Būves nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF