Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 67

protokols Nr. 4, 23. punkts

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai
Jūrmalā, Līgatnes ielā 3

Pamatojoties uz G.S. (personas kods ***) 2013.gada 30.septembra iesniegumu Jūrmalas pilsētas domei (reģistrēts ar Nr.1.2-1/3982) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 011 1106 001) Jūrmalā, Līgatnes ielā 3, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk Komisija) 2013.gada 1.oktobra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000013949 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, nekustamā īpašuma lietošanas līgumu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, bankas piekrišanu un ēkas kultūrvēsturiskās vides novērtējumu.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 sastāvā esošā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma III daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” septītās nodaļas 7.7 apakšnodaļas 468.punkta prasībām un Komisijas 2013.gada 1.oktobra protokolu Nr.11, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam G.S. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 011 1106 001) Jūrmalā, Līgatnes ielā 3.

2. Būves nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF