Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 68

protokols Nr. 4, 24. punkts

Par zemes vienību apvienošanu Jāņa Pliekšāna ielā 84, Jūrmalā
Jāņa Pliekšāna ielā 86, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” (reģistrācijas Nr.40003651061) rīkotājdirektora U.Gau (sertifikāta Nr.AA000000074) 2014.gada 14.janvārī iesniegto iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/171) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes vienību Jāņa Pliekšāna ielā 84, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 8211) un Jāņa Pliekšāna ielā 86, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 8213) apvienošanu, kas izstrādāta pēc zemes vienību īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MĀRKSMENS” (reģistrācijas Nr.40003358226) pilnvarotās personas M.B. (personas kods ***) lūguma, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.apakšpunkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav jāizstrādā, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums.

Zemes vienības apvienošanas noteikumus nosaka Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punkta 18.apakšpunkts.

Ņemot vērā Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.apakšpunktu , Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumus Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punkta 18.apakšpunktu, (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un Attīstības un vides jautājuma komitejas 2014.gada 5.februāra sēdes atzinumu (Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību apvienošanu Jāņa Pliekšāna ielā 84, Jūrmalā ar kopējo platību 415m2, (kadastra apzīmējums 1300 009 8211), un Jāņa Pliekšāna ielā 86, Jūrmalā ar kopējo platību 998m2, (kadastra apzīmējums 1300 009 8213). Noteikt, ka zemes vienības Jāņa Pliekšāna ielā 86, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības Jāņa Pliekšāna ielā 84, Jūrmalā pievienošanas ir 1413m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Jāņa Pliekšāna ielā 86, Jūrmalā zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir komercdarbības objektu apbūve – 0801.

1.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Jāņa Pliekšāna 86, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

1.2.2. aizsargjoslas teritorija gar ielu - sarkanā līnija (120301);

1.2.3. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

1.2.4. aizsargjoslas teritorija gar siltumtīkliem, siltumapgādes iekārtu un būvi (120601).

1.3. Uzdot zemes vienības Jāņa Pliekšāna ielā 86, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Likvidēt adresi zemes vienībai Jāņa Pliekšāna iela 84, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8211.

3. Mainīt adresi veikala ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8211 001 un šķūnim ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8211 002 no Jāņa Pliekšāna iela 84, Jūrmala uz adresi Jāņa Pliekšāna iela 86, korpuss 1, Jūrmala.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF