Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 72

protokols Nr. 4, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.433
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25”

Pamatojoties uz L.K., personas kods *** (turpmāk – Iesniedzējs), 2013.gada 11.novembra iesniegumu, reģistrācijas Nr.1.2-1/4491, (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.daļu Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] 2011.gada 29.septembrī Dome pieņēma lēmumu Nr.433 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25” (turpmāk – Lēmums Nr.433).

Lēmuma Nr.433 1.punktā Iesniedzējam L.K., personas kods ***, tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4423 Teātra ielā 25, Jūrmalā (turpmāk – Zemes gabals):

1.1. līdz 2013.gada 1.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā (turpmāk – Būvvalde) akceptēt būvprojektu dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums 1300 009 4423 001 001) Teātra ielā 25, Jūrmalā rekonstrukcijai (turpmāk – Būve) un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai;

1.2. līdz 2013.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nodot būvi ekspluatācijā un nojaukt patvaļīgi uzbūvēto palīgēku.

[2] Būvvaldē nav iesniegts būvprojekts Būves rekonstrukcijai un nav izdota būvatļauju būvdarbu turpināšanai.

[3] 2011.gada 9.decembrī Būvvalde ar lēmumu Nr.1905 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu Būves rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas, saglabājot funkciju un apsardzes ēkas jaunbūvei Teātra ielā 25, Jūrmalā. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš ir 4 gadi.

[4] 2013.gada 12.septembrī Dome pieņēma lēmumu Nr.534 (protokols Nr.22, 38.punkts) „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jomas ielā 64A, Jūrmalā un Teātra ielā 25, Jūrmalā”.

[5] 2013.gada 11.novembrī Pilsētplānošanas nodaļa saņēma Iesniedzēja Iesniegumu ar lūgumu par Lēmuma Nr.433 izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar to, ka Lēmuma izpildes procesā ir izstrādāts zemes ierīcības projekts zemes vienību robežu pārkārtošanai Jomas ielā 64A, Jūrmalā un Teātra ielā 25, Jūrmalā. Minēto darbību veikšana bija laika ietilpīgs process un tāpēc nepieciešams papildus termiņš Lēmuma Nr.433 prasību izpildei.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[6] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma Nr.433 1.punkta izpildes termiņš ir beidzies (sk. [1], [2] un [5]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā nav novērstas.

[7] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1] , ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[8] 2013.gada 11.novembrī Pilsētplānošanas nodaļa ir saņēmusi Iesniedzēja Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.433 izpildes termiņu.

Savā Iesniegumā Iesniedzēja norāda, ka ar Lēmumu Nr.433 Iesniedzējai tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas Zemes gabalā un viņa ir gatava izpildīt Lēmumu, norādot, ka izpildei ir nepieciešams papildus laiks un tātad Lēmuma Nr.433 izpildes termiņa pagarinājums.

[9] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma Nr.433 izpildes termiņu (sk. [7] un [8] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai saudzējošāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grozīt lēmuma Nr.433 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot būvētājam L.K., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4423 Teātra ielā 25, Jūrmalā:

1.1. līdz 2014.gada 31.oktobrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijā būvprojektu un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai;

1.2. līdz 2015.gada 1.maijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nodot būves ekspluatācijā.”

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmumu Nr.433 pārējā daļā atstāt negrozītu.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Lejupielāde: DOC un PDF