Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 73

protokols Nr. 4, 29. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu
Kāpu ielā 151, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” (reģistrācijas Nr.40003651061) rīkotājdirektora U.Gau (sertifikāta Nr.AA000000074) 2014.gada 27.janvāra iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/364) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Kāpu ielā 151, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 017 1503) sadali, kas izstrādāta pēc zemes vienības īpašnieces N.N. (personas kods ***) pilnvarotās personas G.B. (personas kods ***) priekšlikuma, kurš saskaņots ar zemes vienības Kāpu ielā 151, Jūrmalā kopīpašniekiem A.T. (personas kods ***), I.R. (personas kods ***) un I.B. (personas kods ***), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktu, (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumu Nr.565 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 151 apstiprināšanu”, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 1.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, ar Zemes ierīcības likumu un 2014.gada 5.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kāpu ielā 151, Jūrmalā ar kopējo platību 4405m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1101m2 platībā un piešķirot adresi Vēju iela 3, Jūrmala un atdalot zemes vienības daļu 1277m2 platībā un piešķirot adresi Vēju iela 1, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Kāpu ielā 151, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 2027 m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Kāpu ielā 151, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

1.2. Zemes vienībai Kāpu ielā 151, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija (7311010100);

1.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

1.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija (7312030100);

1.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide (7312030200);

1.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050200);

1.2.6. arhitektūras un pilsētbūvniecības valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010102);

1.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

1.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (7312050601);

1.2.9. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300);

1.2.10. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (7312040200).

1.3. Uzdot zemes vienības Kāpu ielā 151, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Vēju iela 3, Jūrmala ar kopējo platību 1101m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienības Vēju iela 3, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Vēju iela 3, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija (7311010100);

2.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija (7312030100);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide (7312030200);

2.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050200);

2.2.6. arhitektūras un pilsētbūvniecības valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010102);

2.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

2.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (7312010300);

2.2.9. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju (7312040200).

2.3. Uzdot zemes vienības Vēju iela 3, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2.4. Likvidēt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 017 1503 002 un funkcionāli saistītiem objektiem ar kadastra apzīmējumiem 1300 017 1503 006, 1300 017 1503 008 Kāpu iela 151, korpuss 2, Jūrmala un piešķirt adresi Vēju iela 3, Jūrmala.

3. Izveidot zemes vienību Vēju iela 1, Jūrmala ar kopējo platību 1277m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Vēju iela 1, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Vēju iela 1, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija (7311010100);

3.2.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.3. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija (7312030100);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide (7312030200);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050200);

3.2.6. arhitektūras un pilsētbūvniecības valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (7314010102);

3.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101);

3.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem (7312050601).

3.3. Uzdot zemes vienības Vēju iela 1, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. Likvidēt adresi dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 1300 017 1503 003 Kāpu iela 151, korpuss 3, Jūrmala un piešķirt adresi Vēju iela 1, Jūrmala.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF