Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 74

protokols Nr. 4, 30. punkts

Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmuma Nr.571
„Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 30
un Kalēju ielā 32” atzīšanu par spēku zaudējušu

Izskatot zemes vienību Kalēju ielā 30, Jūrmalā un Kalēju ielā 32, Jūrmalā īpašnieces S.V. (personas kods ***) 2014.gada 10.janvāra iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/115), ar lūgumu atcelt Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumu Nr.571 „Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 30 un Kalēju ielā 32”, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 54.punkts nosaka, ka zemes vienību sadalīšanas projekti un citi zemes vienību veidošanas projekti, kas vietējā pašvaldībā apstiprināti līdz 2009.gada 23.decembrim un nav īstenoti, ja par tiem attiecīgā Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa nav sniegusi atzinumu, ir īstenojami līdz 2011.gada 23.decembrim.

Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmums Nr.571 „Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 30 un Kalēju ielā 32” nav īstenots.

Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 54.punkta un 2014.gada 5.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumu Nr.571 1 „Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 30 un Kalēju ielā 32”.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF