Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 75

protokols Nr. 4, 31. punkts

Par zemes vienību robežu pārkārtošanas
apstiprināšanu starp zemes vienībām
Brīvības prospektā 32, Jūrmalā un Miera ielā 3819, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” (reģistrācijas Nr.40003651061) rīkotājdirektora U.Gau (sertifikāta Nr.AA000000074) 2014.gada 14.janvārī iesniegto iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/171) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes vienību Brīvības prospektā 32, Jūrmalā (kadastra numurs 1300 008 3808) un Miera ielā 3819, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 008 3819) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” ir saņēmusi zemes vienības Brīvības prospekta 32, Jūrmalā īpašnieka Ē.B. (personas kods ***) iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu – zemes vienību robežu pārkārtošanu starp zemes vienībām Brīvības prospektā 32, Jūrmalā un Miera ielā 3819, Jūrmalā.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 7.oktobra lēmumu Nr.14-9/269 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Brīvības prospektā 32, Jūrmalā, Miera ielā 3819, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta 8.apakšpunktam, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punkta 1.apakšpunktam, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 30.punktam, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktam, (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), un 2014.gada 5.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumam (Nr.1.2-21/4 ) , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienību Brīvības prospektā 32, Jūrmalā, Miera ielā 3819, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Brīvības prospektā 32, Jūrmalā ar kopējo platību 3455m2 un zemes vienības Miera ielā 3819, Jūrmalā ar kopējo platību 8305m2 robežu pārkārtošanu nemainot esošo zemes vienību platības. Noteikt, ka zemes vienības Brīvības prospektā 32, Jūrmalā platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 3455m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Brīvības prospektā 32, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Brīvības prospektā 32, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. ķīmiskā aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu;

2.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.4. aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu, ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā (12010101);

2.2.5. aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (120502);

2.2.6. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 008 3808 001 ir vietējās nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010103).

2.3. Uzdot zemes vienības Brīvības prospektā 32, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Noteikt, ka zemes vienības Miera ielā 3819, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības robežu pārkārtošanas ir 8305m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Miera ielā 3819, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā - 1101.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Miera ielā 3819, Jūrmalā:

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

3.2.2. ķīmiskā aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu;

3.2.3. aizsargjoslas teritorija gar ielu-sarkanā līnija (120301).

3.3. Uzdot zemes vienības Miera ielā 3819, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF