Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 76

protokols Nr. 4, 32. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām
Silu ielā 33, Jūrmalā un Silu ielā 33A, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” (reģistrācijas Nr.40003783960) biroja administratores L.Balodes 2014.gada 24.janvāra iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/360) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Silu ielā 33, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 6117) un zemes īpašuma Silu ielā 33A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 014 6123) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” ir saņēmusi zemes vienības Silu ielā 33A, Jūrmalā īpašnieka A.B. (personas kods ***) iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem, kurš saskaņots ar zemes vienības Silu ielā 33, Jūrmalā īpašnieku G.S. (personas kods ***).

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 15.augusta lēmumu Nr.14-9/248 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Silu ielā 33, Jūrmalā un Silu ielā 33A, Jūrmalā”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta 9.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punkta 16.1.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 1.punktu, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktu, (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2014.gada 5.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Silu ielā 33, Jūrmalā un zemes vienības Silu ielā 33A, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Silu ielā 33, Jūrmalā ar kopējo platību 1687m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 527m2 platībā un pievienojot zemes vienībai Silu ielā 33A, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Silu ielā 33, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1160m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Silu ielā 33, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Silu ielā 33, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. zemes vienība atrodas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102);

2.2.3. zemes vienības daļa 97m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

2.3. Uzdot zemes vienības Silu ielā 33, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Silu ielā 33A, Jūrmalā ar kopējo platību 600m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Silu ielā 33, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 527m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Silu ielā 33A, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 1127m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Silu ielā 33A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Zemes vienībai Silu ielā 33A, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

3.2.2. zemes vienība atrodas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijā ap kultūras pieminekli pilsētās (14020102);

3.2.3. zemes vienības daļa 13m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

3.3. Uzdot zemes vienības Silu ielā 33A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF