Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 16.aprīļa 174.lēmumu

2014.gada 20.februārīNr. 77

protokols Nr. 4, 33. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Turaidas ielā 108A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” (reģistrācijas Nr.40003651061) rīkotājdirektora U.Gau (sertifikāta Nr.AA000000074) 2014.gada 28.janvāra iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/388) ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Turaidas ielā 108A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 8608) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” ir saņēmusi zemes vienības Turaidas ielā 108A, Jūrmalā īpašnieka M.S. (personas kods ***) iesniegumu ar lūgumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajam īpašumam, kurš saskaņots ar zemes vienības kopīpašnieku O.S. (personas kods ***).

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2013.gada 17.jūnija lēmumu Nr.14-9/216 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Turaidas ielā 108A, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8.punktam, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktam, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktam, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 1.punktam, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 5.punktam, (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”) un 2014.gada 5.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumam (Nr.1.2-21/4).

Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Turaidas ielā 108A, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Turaidas ielā 108A, Jūrmalā ar kopējo platību 1771m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 947m2 platībā un piešķirot adresi Palienes iela 5, Jūrmala.

Noteikt, ka zemes vienības Turaidas ielā 108A, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 824m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Turaidas ielā 108A, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Zemes vienībai Turaidas ielā 108A, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā, nosakot jaunus apgrūtinājumus (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

2.2.2. aizsargjoslas teritorija gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.3. aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101).

2.3. Uzdot zemes vienības Turaidas ielā 108A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Palienes iela 5, Jūrmalā ar kopējo platību 947m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Palienes iela 5, Jūrmalā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

3.2. Noteikt nekustamā īpašuma apgrūtinājumus zemes vienībai Palienes iela 5, Jūrmalā (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (110103);

3.2.2. aizsargjoslas teritorija gar ielu-sarkanā līnija (120301);

3.2.3. aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem (12080101).

3.3. Uzdot zemes vienības Palienes iela 5, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. Likvidēt adresi dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8608 002 Turaidas iela 108A, korpuss 1, Jūrmala un piešķirt adresi Palienes iela 5, Jūrmala.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF