Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 78

protokols Nr. 4, 34. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.720
„Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu
Caunu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu”

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” (reģistrācijas Nr.40003651061) rīkotājdirektora U.Gau (sertifikāta Nr.AA000000074) 2014.gada 23.janvāra iesniegumu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/325) ar lūgumu precizēt zemes ierīcības projektā Caunu ielā 8, Jūrmalā esošo kļūdaino platību lemjošās daļas 2.un 3.punktos (no „2596m2” uz „2586m2”) un precizēt kadastra apzīmējumu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.720 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” aprakstošajā daļā, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Zemes ierīcības projektā Caunu ielā 8, Jūrmalā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „INTRA MTD” zemes vienībai Caunu ielā 8B, Jūrmalā neprecīzi uzrādīja platību un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.720 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” lēmuma aprakstošajā daļā jāprecizē kadastra apzīmējums no „1300 017 0090” uz „1300 017 0088”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un vadoties no Zemes ierīcības likuma un Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.punkta 9.8.apakšpunkta un 2014.gada 5.februāra Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinuma (Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumā Nr.720 „Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu” (turpmāk – Lēmums):

1. Lēmuma aprakstošās daļas pirmajā teikumā kadastra apzīmējumu „1300 017 0090” aizstāt ar „1300 017 0088”.

2. Lēmuma 2.punktā skaitļus un vārdus „Apstiprināt zemes vienības Caunu ielā 8, Jūrmalā ar kopējo platību 3878m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 2596m2 platībā un piešķirot adresi Caunu iela 8B, Jūrmala.” aizstāt ar skaitļiem un vārdiem šādā redakcijā: „Apstiprināt zemes vienības Caunu ielā 8, Jūrmalā ar kopējo platību 3878m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 2586m2 platībā un piešķirot adresi Caunu iela 8B, Jūrmala.”

3. Lēmuma 3.punkta skaitļus un vārdus „Izveidot zemes vienību Caunu iela 8B, Jūrmalā ar kopējo platību 2596m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.” aizstāt ar skaitļiem un vārdiem šādā redakcijā: „Izveidot zemes vienību Caunu iela 8B, Jūrmalā ar kopējo platību 2586m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu.”

4. Mainīt zemes ierīcības projektā grafisko pielikumu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF