Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 79

protokols Nr. 4, 35. punkts

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu kvartālam
Jūrmalā starp Poruka prospektu, Ineša ielu, Jura Alunāna ielu,
Rojas ielu un darba uzdevuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 16. decembra lēmumu Nr.825 „Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. - 2030.gadam apstiprināšanu” (turpmāk– stratēģija) ir noteikts stratēģiskais mērķis - kvalitatīva dzīves un brīvdienu vieta, kultūras un sporta centrs, un ir noteiktas prioritātes un pasākumi - sporta infrastruktūras uzlabošana izglītības iestādēs, sporta objektu attīstība dažādās pilsētas daļās, kā arī veselīga dzīves veida popularizēšana pilsētā, nodrošinot sporta objektu kvantitāti un pieejamību atbilstoši jūrmalnieku spējām un interesēm.

Ņemot vērā stratēģijā noteikto pakalpojumu centra attīstību Pumpuru rajonā, nepieciešams pārskatīt, aktualizēt un izstrādāt detalizētus teritorijas attīstības noteikumus, kas sekmē funkcionāli telpisko attīstību atbilstoši Jūrmalas stratēģiskajām interesēm, kā arī paredzēt nepieciešamos papildinājumus un uzlabojumus publiskās un sociālās infrastruktūras attīstībā.

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 24.pantu, 2012.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 76. un 77.punktu un 2014.gada 5.februāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi kvartālam Jūrmalā starp Poruka prospektu, Ineša ielu, Jura Alunāna ielu, Rojas ielu (zemes vienībām Jūrmalā, Poruka prospektā 14, kadastra Nr. 1300 012 3003 un Jūrmalā, Ineša ielā 6, kadastra Nr. 1300 012 3002, saskaņā ar 1.pielikumu) ar mērķi precizēt Teritorijas plānojumā noteikto teritorijas izmantošanu - Sabiedriskās apbūves teritoriju (9SA) un Dabas teritoriju (9D2) zemes vienībai Poruka prospektā 14, nosakot teritorijas funkcionālo zonējumu sporta būves - peldbaseina būvniecības nodrošināšanai.

2. Izvērtēt zemes vienības Jūrmalā, Ineša ielā 6 noteikto izmantošanu - Savrupmāju apbūves teritorija (9DzS).

3. Apstiprināt darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.

4. Izveidot lokālplānojuma izstrādes darba grupu ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.

5. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Ritu Ansuli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par lokālplānojuma uzsākšanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē.

7. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai divu nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas elektroniski to nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.79

(protokols Nr.4, 35.punkts)2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.79

(protokols Nr.4, 35.punkts)

DARBA UZDEVUMS LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDEI

kvartālam Jūrmalā starp Poruka prospektu, Ineša ielu,

Jura Alunāna ielu un Rojas ielu

(zemes vienībām Jūrmalā, Poruka prospektā 14, kadastra Nr.1300 012 3003 un Jūrmalā, Ineša ielā 6, kadastra Nr.1300 012 3002)

1. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums

Lokālplānojuma izstrādes nepieciešamību nosaka Latvijas Republikas 16.10.2012. Ministru Kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 29.punkts, lai mainītu Teritorijas plānojumā noteikto teritorijas izmantošanu Dabas teritoriju (9D2) un noteiktu funkcionālo zonējumu - Sabiedriskās apbūves teritoriju (9SA), ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, nodrošinot sporta būves - peldbaseina būvniecības iespēju.

2. Lokālplānojuma teritorija

Lokālplānojuma teritorija atrodas Jūrmalā Pumpuru rajonā, kvartālā starp Poruka prospektu, Ineša ielu, Jura Alunāna ielu, Rojas ielu. Lokālplānojuma teritorijas platība ~29110 m².

3. Lokālplānojuma izstrādes uzdevumi

3.1. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 16. decembra lēmumu Nr.825 (protokols Nr.36, p.15) pieņemto Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010. - 2030.gadam „Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam apstiprināšanu" un saskaņā ar stratēģisko mērķi - Kvalitatīva dzīves un brīvdienu vieta, kultūras un sporta centrs ir noteiktas prioritātes un pasākumi:

- Sporta infrastruktūras uzlabošana izglītības iestādēs,

- Sporta objektu attīstība dažādās pilsētas daļās,

- Veselīga dzīves veida popularizēšana pilsētā, nodrošinot sporta objektu kvantitāti un pieejamību atbilstoši jūrmalnieku spējām un interesēm.

3.2. Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijā noteikto pakalpojumu centra attīstību Pumpuru rajonā, nepieciešams pārskatīt un aktualizēt/izstrādāt detalizētus teritorijas attīstības noteikumus, kas sekmē funkcionāli telpisko attīstību atbilstoši Jūrmalas stratēģiskajām interesēm, kā arī paredzēt nepieciešamos papildinājumus un uzlabojumus publiskās un sociālās infrastruktūras attīstībā.

3.3. Veicot nepieciešamās izpētes, noteikt un precizēt teritorijas, kur plānota sporta būvju un izvietošana un ekspluatācija un labiekārtojuma nodrošināšana ;

3.4. Izvērtēt esošās un plānotās inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājuma atbilstību teritorijas perspektīvajai attīstībai un noteikt plānoto inženierobjektu optimālo izvietojumu;

3.5. Izstrādāt plānojamās teritorijas telpiskās kompozīcijas koncepciju, nosakot perspektīvās apbūves iespējamo izvietojumu un vizuālo risinājumu;

3.6. Veikt lokālplānojuma īstenošanas sociāli ekonomiskās ietekmes izvērtējumu un izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu lokālplānojuma īstenošanai;

3.7. Lokālplānojuma izstrādei Jūrmalas pilsētas domē tiek izveidota darba grupa:

· Darba grupā tiek apspriesti un akceptēti lokālplānojuma galvenie uzdevumi, attīstības mērķi, rīcības un kritēriji, kā arī veikta risinājumu variantu izvērtēšana;

· Lokālplānojuma izstrādātājs izstrādā risinājumu variantus, kurus iesniedz izvērtēšanai darba grupā;

· Darba grupa var papildināt lokālplānojuma darba uzdevumā izvirzītos izstrādes uzdevumus;

· Darba grupa pieņem lēmumu par galīgā risinājuma varianta izvēli, kas tiek iekļauts lokālplānojuma saistošajā daļā.

3.8. Lokālplānojumu izstrādāt ar tādu detalizācijas pakāpi (attiecībā uz sporta būves un labiekārtojuma un rekreācijas funkcijām, novietni, platībām, vizuāli telpisko veidolu, īstenošanas kārtību u.c.), kas nosaka skaidru un pamatotu teritorijas attīstības scenāriju.

4. Lokālplānojuma izstrādē iesaistāmās institūcijas:

Institūcijas, kurām pieprasa nosacījumus lokālplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādātajām lokālplānojuma redakcijām:

4.1. Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde;

4.2. Dabas aizsardzības pārvalde;

4.3. Valsts meža dienests;

4.4. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;

4.5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;

4.6. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta;

4.7. VAS „Latvijas valsts ceļi”;

4.8. Veselības inspekcija;

4.9. Valsts Zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas;

4.10. SIA „Jūrmalas Gaisma”;

4.11. SIA „Jūrmalas ūdens”;

4.12. CET Jūrmalas elektrisko tīklu rajona;

4.13. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas;

4.14. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas;

4.15. Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas;

4.16. Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas;

4.17. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļas;

5. Prasības lokālplānojuma izstrādei:

5.1. Lokālplānojuma saturs:

5.1.1. Paskaidrojuma raksts:

· teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi;

· teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi;

· lokālplānojuma risinājumu apraksts un teritorijas plānojuma grozījumu pamatojums.

5.1.2. Grafiskā daļa:

· grafisko daļu sagatavo uz LKS-92 TM koordinātu sistēmā izstrādātas topogrāfiskās kartes pamatnes, kura nav vecāka par pieciem gadiem, ar mēroga noteiktību no 1:2000 līdz 1:10 100. Grafiskās daļas izdrukas mērogu izvēlas pēc nepieciešamības;

· detalizē teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu teritorijas plānojuma atļautās izmantošanas ietvaros un nosaka funkcionālo zonējumu, ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības;

· citi plāni, shēmas, kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai (ietverot ceļu un ielu shēmas, satiksmes shēmas, sarkanās līnijas, galveno inženiertīklu shēmas, apgrūtinātās teritorijas) attēlojot atbilstošā mērogā.

5.1.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:

· nosaka teritorijas izmantošanas nosacījumus un apbūves parametrus, kā arī nosaka citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības, specifiku un lokālplānojuma izstrādes uzdevumus;

· vides pieejamības nosacījumi;

· labiekārtojuma nosacījumi;

· prasības inženiertehniskajam nodrošinājumam;

· prasības arhitektoniski telpiskajam risinājumam;

· ainavas un apstādījumu veidošanas principi.

5.1.4. Pārskats par lokālplānojuma izstrādi un publisko apspriešanu:

· Jūrmalas pilsētas domes lēmumi par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, publiskās apspriešanas organizēšanu un lokālplānojuma apstiprināšanu;

· saņemtie priekšlikumi un iebildumi par lokālplānojuma izstrādi un publiskās apspriešanas materiāli;

· ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un iebildumiem, norādot noraidījuma pamatojumu;

· institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;

· ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

5.1.5. Pielikumi: cita informācija, kas izmantota lokālplānojuma izstrādei (izpētes, ekspertīzes, ekspertu slēdzieni).

6. Prasības lokālplānojuma publiskajai apspriešanai:

6.1. Izstrādāto lokālplānojuma redakciju kopā ar sagatavoto ziņojumu iesniedz izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē, kura pieņem lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai saskaņā ar Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78.punktu. Četru nedēļu laikā pēc iepriekš minētā lēmuma pieņemšanas tiek organizēta publiskā apspriešana;

6.2. Paziņojumu par lokālplānojuma publisko apspriešanu ievieto pašvaldības tīmekļa vietnē, publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā. Publiskās apspriešanas termiņš jānoska vismaz četras nedēļas (publikācijai laikrakstā jābūt ne vēlāk kā publiskās apspriešanas termiņa pirmajā dienā);

6.3. Ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms publiskās apspriešanas izsludināšanas tiek iesniegts izvietošanai informatīvās planšetes (izmērs ~A0) makets un informatīvā stenda (izmērs ne mazāks kā 1,0m × 2,0m) makets, kuros ietverts paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu un būtiskākā vizuālā un teksta informācija par lokālplānojuma redakciju;

6.4. Sākot ar lokālplānojuma publiskās apspriešanas pirmo dienu, tiek izvietotas publiskās apspriešanas planšetes un informatīvais stends lokālplānojuma teritorijā iedzīvotājiem brīvi pieejamā vietā;

6.5. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā organizē lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmi;

6.6. Pēc publiskās apspriešanas beigām tiek apkopoti tās rezultāti saskaņā ar Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktā noteikto.

7. Lokālplānojuma noformēšana:

7.1. Lokālplānojumam jābūt izstrādātam valsts valodā un noformētam datorizdrukā uz A4 formāta lapām. Ja nepieciešams, ilustrāciju un grafisko pielikumu lapas var būt A3 vai citā formātā, kas iesiets A4 formāta sējumā. Tam jābūt iesietam cietos vākos un visām lapām jābūt sanumurētām;

7.2. Projekta redakcijas materiālu izdruka jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros;

7.3. Projekts iesniedzams arī elektroniskā formā (kompaktdiskā) un noformējums šādi:

7.3.1. teksta daļa sagatavojama *.doc formātā;

7.3.2. grafiskā daļa – digitālie vektoru dati iesniedzami *pdf., *.dgn vai *.dwg formātā, kas ir savietojams ar programmatūru MicroStation V8.

7.4. Visu grafiskās daļas rasējumu lapu labajā apakšējā stūrī jābūt rakstlaukumam, kurā norāda šādu informāciju – pasūtītājs, izstrādātājs, lokālplānojuma nosaukums, rasējuma lapas nosaukums, kopējais lapu skaits daļā, lapas numurs pēc kārtas, mērogs, kā arī plānojuma izstrādātāja, daļas vai sadaļas vadītāja un tehniskā izstrādātāja uzvārds, paraksts un datums);

7.5. Lokālplānojuma un grafiskās daļas kartēs un plānos obligāti norāda lietotos (nosacītos) apzīmējumus;

7.6. Sagatavotajā materiālā jābūt norādēm uz informācijas avotiem, jau izstrādātajiem projektiem, jāievēro autoru un trešo personu autorības tiesības;

7.7. Lokālplānojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām uz saskaņojumu lapas apliecina lokālplānojuma izstrādātājs;

7.8. Lokālplānojumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Sagatavoja: R.Ansule

29425622


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF