Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 82

protokols Nr. 4, 38. punkts

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam
Jūrmalā, Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21) nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.650 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21)” tika uzsākta detālplānojuma projekta izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais detālplānojuma projekts.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 108.1.punktu un ar Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 5.februāra atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21).

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam organizēt publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē par detālplānojuma publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar detālplānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 PDF

Pielikums Nr.2 PDF

Pielikums Nr.3 PDF

Pielikums Nr.4 PDF

Pielikums Nr.5PDF

Pielikums Nr.6 PDF

Pielikums Nr.7 PDF


Lejupielāde: DOC un PDF