Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 84

protokols Nr. 4, 40. punkts

Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija”
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumu Nr.642 „Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta tematiskā plānojuma projekta izstrāde.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā ir iesniegts sagatavotais tematiskais plānojums „Ķemeru attīstības vīzija”.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124.2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10., 12.punktu un 2014.gada 5.februāra Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tematisko plānojumu „Ķemeru attīstības vīzija”.

2. Tematiskā plānojuma izstrādes vadītājam organizēt publisko apspriešanu, nosakot publiskās apspriešanas laiku, ne īsāku par 30 dienām.

3. Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un pašvaldības tīmekļa vietnē par tematiskā plānojuma publisko apspriešanu, nodrošinot iespēju iepazīties ar tematiskā plānojuma projektu pašvaldības tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Lejupielāde: DOC un PDF