Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 85

protokols Nr. 4, 42. punkts

Par dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 8.1panta otro daļu un 74.panta pirmo daļu, kā arī 2013.gada 6.decembra Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, Lieta Nr.A420453412, AA43-2995-13/6, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot privatizācijai dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7005 004 un 204/1314 domājamās daļas no zemes gabala (kadastra apzīmējums 1300 007 7005) ar kopējo platību 1314 m2, Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18.

2. Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijai viena mēneša laikā lēmuma 1.punktā minētās mājas īrniekam izsūtīt privatizācijas paziņojumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF