Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 86

protokols Nr. 4, 43. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Mellers”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2009.gada 16.janvāra lēmumu Nr.6 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 ar kopējo platību 550 m2 pašvaldības funkciju pildīšanai – skvēra uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2009.gada 19.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 021 7613, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000455679.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.690 „Par nepabūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 nomu” tika nolemts iznomāt pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5, kadastra numurs 1300 021 7613 ar kopējo platību 550 m2 uz pieciem gadiem bezsaimnieku suņu pastaigu laukuma izveidošanai un uzturēšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15., 17.punktu un 18.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikuma Nr.22 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību” 5.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 5.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/40 „Par informācijas sagatavošanu un izvietošanu par pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomu” 3.punktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Mellers” (vienotais reģistrācijas Nr.40103471359) par zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5, kadastra numurs 1300 021 7613, kopējā platība 550 m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz pieciem gadiem patversmē mītošo bezsaimnieku suņu pastaigu laukuma izveidošanai un uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF