Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 87

protokols Nr. 4, 44. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Sabiles ielā 18
nomas līguma noslēgšanu ar R.K.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2010.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.23 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000.gada 8.septembra lēmumā Nr.899 „Par zemes nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, Sabiles ielā 18” noteikts, ka namīpašuma labticīgajam ieguvējam ir beigušās zemes lietošanas tiesības un noslēdzams zemes nomas līgums.

Nekustamā īpašuma Sabiles ielā 18 labticīgais ieguvējs nav veicis nepieciešamās darbības „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā termiņā – līdz 2011.gada 30.decembrim R.K. nav noslēdzis zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 9.decembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Sabiles ielā 18 ar kadastra numuru 1300 026 2707, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000476414.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 26.panta pirmās daļas 3.punktu un otro daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.2.apakšpunktu, kā arī, lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2010.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.23 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2000.gada 8.septembra lēmumā Nr.899 „Par zemes nodošanu īpašumā par maksu Jūrmalā, Sabiles ielā 18”” 3.punkta izpildi, Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar R.K. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Sabiles ielā 18, kadastra numurs 1300 026 2707, 1220 m2 (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) nomu uz pieciem gadiem namīpašuma uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2011.gada 31.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas zemes nomas līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ un zemes nomas maksas parāds par faktisko lietošanu netiek samaksāts, Administratīvi juridiskās pārvaldes Tiesvedības nodaļai sniegt prasību tiesā par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu un zemes nomas maksas par faktisko lietošanu parāda piedziņu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF