Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 89

protokols Nr. 4, 46. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528
nomas līguma noslēgšanu ar K.K.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2006.gada 8.decembra lēmumu Nr.232 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dubulti 2528” izveidots zemesgabals Jūrmalā, Dubulti 2528 151 m2 platībā pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai – pilsētas zaļās zonas uzturēšanai.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 21.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Dubulti 2528 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 010 2528, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000423384.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumu Nr.772 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528 nomas līguma noslēgšanu ar K.K.” K.K. tika iznomāts zemesgabals Dubulti 2528 līdz 2012.gada 9.augustam teritorijas labiekārtošanai un uzturēšanai bez tiesībām apbūvēt.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2, 16., 18.punktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar K.K. (personas kods ***) par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528, kadastra numurs 1300 010 2528, ar kopējo platību 151 m2 (saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes plānu) nomu uz vienu gadu teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% (viena komats piecu procentu) apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 10.augusta.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF