Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 13.marta 143.lēmumu

2014.gada 20.februārīNr. 90

protokols Nr. 4, 47. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma
pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas Madara”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 24.decembra lēmumu Nr.850 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Dubulti 2502” atdalīts zemesgabals Jūrmalā, Kļavu ielā 14 – 800 m2 platībā.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 28.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Kļavu ielā 14 ar kadastra numuru 1300 010 2525, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000141071.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumu Nr.689 „Par grozījumiem Jūrmalās pilsētas domes 2004.gada 14.jūlija lēmumā Nr.523 „Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas līguma noslēgšanu” starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Jūrmalas Madara” noslēgtais Zemes nomas līgums pagarināts līdz 2014.gada 6.novembrim būves uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu, 7.2.apakšpunktu, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2014.gada 21.janvāra sēdes lēmumu (protokols Nr.8-2-6/2), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ Jūrmalas Madara ” (vienotais reģistrācijas Nr.52802000631) par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14, kadastra numurs 1300 010 2525, 800 m2 platībā (saskaņā ar pielikumā pievienoto zemes plānu) nomu uz desmit gadiem namīpašuma uzturēšanai. Grozīts ar domes 2014.gada 13.marta 143.lēmumu

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% (viens komats pieci procenti) apmērā no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par nomas līguma pagarināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis