Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 91

protokols Nr. 4, 48. punkts

Par 2009.gada 20.maija zemes nomas līguma
Nr.1.1-16.3.1/456 ar L.V. pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 1.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 83, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 4616 m2, (kadastra numurs 1300 014 1304) nostiprinātas L.V., zemesgrāmatas nodalījums Nr.5184.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 27.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz ēku nekustamo īpašumu Jūrmalā, Mellužu prospektā 83, kas sastāv no administratīvās ēkas (kadastra apzīmējums 1300 014 1304 001), noliktavas (kadastra apzīmējums 1300 014 1304 002), šķūņa (kadastra apzīmējums 1300 014 1304 004) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000427236). Ēkas saistītas ar zemesgabalu (kadastra numurs 1300 014 1304).

Jūrmalas pilsētas dome apstiprinājusi 2009.gada 20.maijā starp Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldi un L.V. noslēgto nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/456, par zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 83 (kadastra Nr.1300 014 1304), kopējā platība 4616 m2 nomu namīpašuma uzturēšanai.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmo daļu un, ņemot vērā L.V. 2014.gada 3.janvāra iesniegumu (lietas Nr.1.1.-39/52-V), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt 2013.gada 4.martā starp Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldi un L.V. (personas kods ***) noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/456 līdz 2019.gada 2.martam namīpašuma uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par izmantojamo zemi 4616 m2 platībā. Pievienotās vērtības nodoklis papildus nomas maksai tiek maksāts no brīža, kad iznomātājs tiek reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, par ko informēt ir iznomātāja pienākums.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par nomas līguma pagarināšanu, kuru slēgs Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde un L.V..

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF