Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 93

protokols Nr. 4, 50. punkts

Par zemesgabala daļas Jūrmalā,
Muižas ielā 7 nomāšanu no I.Z.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 12.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Muižas ielā 7, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2053 m2 un pamatceltnes ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5601 003 nostiprinātas I.Z., zemesgrāmatas nodalījums Nr.1598.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 26.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz administratīvo ēku Jūrmalā, Muižas ielā 7 (kadastra apzīmējums 1300 007 5601 001) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas domei (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000436727).

Administratīvās ēkas uzturēšanai Jūrmalā, Muižas ielā 7 (kadastra apzīmējums 1300 007 5601 001) nepieciešama zemesgabala daļa 1718 m2 platībā.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmo daļu, ņemot vērā I.Z. 2013.gada 10.decembra iesniegumu (lietas Nr.1.1.-39/5781-Z), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar I.Z. (personas kods ***) par zemesgabala daļas Jūrmalā, Muižas ielā 7 (kadastra Nr.1300 007 5601) 1718 m2 platībā nomu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5601 001 uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2014.gada 1.janvāra. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par zemi.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto zemes nomas līgumu starp I.Z. un Jūrmalas pilsētas domi.

4. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nomas līgums netiek noslēgts iznomātāja vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF