Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 96

protokols Nr. 4, 53. punkts

Par 2013.gada 20.marta zemes nomas līguma
Nr.1.1-16.3.1/306 ar I.M. pagarināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 27.jūlija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamā īpašuma Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 512 m2, (kadastra numurs 1300 020 0807) 1/16 domājamo daļu, 32 m2 platībā nostiprinātas I.M., zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000143164.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 10.februāra lēmumu īpašuma tiesības uz ēku Jūrmalā, Talsu šosejā 31 k-25 (kadastra apzīmējums 1300 020 0807 001) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai (zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000501524). Ēka saistīta ar zemesgabalu (kadastra numurs 1300 020 0807).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmo daļu un, ņemot vērā I.M. 2014.gada 27.janvāra iesniegumu (lietas Nr.1.1.-39/526-M), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar I.M. (personas kods ***) par zemesgabala 1/16 domājamo daļu Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 (kadastra numurs 1300 020 0807) 32 m2 platībā nomu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 020 0807 001 uzturēšanai.

2. Noteikt zemes nomas maksu 6% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, paredzot, ka maksājumi tiek veikti no 2014.gada 1.janvāra. Papildus nomas maksai nomnieks kompensē iznomātājam nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu par izmantojamās zemes 1/16 domājamo daļu 32 m2 platībā. Pievienotās vērtības nodoklis papildus nomas maksai tiek maksāts no brīža, kad iznomātājs tiek reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, par ko informēt ir iznomātāja pienākums.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai divu mēneša laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto vienošanos par nomas līguma pagarināšanu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF