Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 98

protokols Nr. 4, 55. punkts

Par 2005.gada 25.februāra Zemes nomas līguma
Nr.1.1-16.3/196 atzīšanu par spēkā esošu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 26.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmala, Asaru prospekts 23/25, kadastra numurs 1300 016 1501 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums 649.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 2.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmala, Asaru prospekts 21, kadastra numurs 1300 016 1504 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums 100000079414.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra lēmumu Nr.31 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospekts 21 un Asaru prospekts 23/25 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Lodeszars”” 2005.gada 25.februārī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Lodeszars”, reģistrācijas Nr.40003679998, tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/196 par zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospekts 21 un Asaru prospekts 23/25 nomu, individuālo tūristu apkalpes centra, estrādes-dārza ierīkošanai (turpmāk – Līgums). Atbilstoši Līguma 3.1.punktam, nomas maksa tika noteikta 10% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 5.aprīļa lēmumu SIA „Lodeszars” nostiprinātas nomas tiesības uz zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 21 un Asaru prospektā 23/25, zemesgrāmatu nodalījumā 649 un 100000079414.

Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 9.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.276 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospektā 21, Asaru prospektā 23/25 nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Lodeszars””. No minētā lēmuma pieņemšanas brīža, tas ir no 2009.gada 9.aprīļa, zemes nomas maksa SIA „Lodeszars” iznomātajiem zemesgabaliem Jūrmalā Asaru prospekts 21 un Asaru prospekts 23/25 netika aprēķināta, taču zemesgabali faktiski tika lietoti līdz šim brīdim.

2013.gada 20.septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta SIA „Lodeszars” nosaukuma maiņa uz SIA „AD JŪRMALA”.

2013.gada 13.decembrī stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas spriedums lietā Nr.C04203409, ar kuru tiesa nosprieda: „Noraidīt Jūrmalas domes prasību pret SIA „AD Jūrmala” par zemes nomas maksas parāda piedziņu un nomas tiesību nostiprinājumu dzēšanu zemesgrāmatā.”

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un, lai nodrošinātu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas sprieduma lietā Nr.C04203409 izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.276 „Par zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospektā 21, Asaru prospektā 23/25 nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lodeszars””.

2. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai veikt attiecīgus nomas maksas aprēķinus.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF