Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 99

protokols Nr. 4, 56. punkts

Par 2004.gada 10.decembra Zemes nomas līguma
Nr.1.1-16.3/999 atzīšanu par spēkā esošu

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 16.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmala, Dubulti 3520, kadastra numurs 1300 010 3520 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums 100000148882.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 20.oktobra lēmumu Nr.727 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3520 nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Solikus LS”” 2004.gada 10.decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA „Solikus LS”, reģistrācijas Nr.40003679998, tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/999 par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3520” 11485 m2 platībā nomu, daudzfunkcionāla sabiedriska objekta būvniecībai un uzturēšanai (turpmāk - Līgums). Atbilstoši Līguma 3.1.punktam - nomas maksa tika noteikta 3% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet pēc objekta nodošanas ekspluatācijā (no 2007.gada 21.otobra) 5% apmērā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

2004.gada 17.decembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta SIA „Solikus LS” nosaukuma maiņa uz SIA „Lodeszars”.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas 2005.gada 10.marta lēmumu SIA „Lodeszars” nostiprinātas nomas tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Dubulti 3520, zemesgrāmatu nodalījumā 100000148882.

Jūrmalas pilsētas dome 2009.gada 9.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.275 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3520 nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA „Lodeszars””. No lēmuma pieņemšanas brīža, tas ir, no 2009.gada 9.aprīļa, zemes nomas maksa SIA „Lodeszars” iznomātajam zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 3520 netika aprēķināta, taču zemesgabali faktiski tika lietoti līdz šim brīdim.

2013.gada 20.septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta SIA „Lodeszars” nosaukuma maiņa uz SIA „AD JŪRMALA”.

Par laika periodu no 2007.gada 1.oktobra līdz 2009.gada 9.aprīlim SIA „AD JŪRMALA” par zemesgabalu Jūrmalā, „Dubulti 3520” tika aprēķināta zemes nomas maksa EUR 82 521,07 apmērā, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis un nokavējuma nauda EUR 77 976,36 apmērā. Par laika periodu no 2007.gada 1.oktobra līdz 2009.gada 9.aprīlīm SIA „AD JŪRMALA” ir veikusi zemes nomas maksājumus EUR 59 176,44 apmērā, kas tika novirzīti pamatparāda EUR 7 437,22 un nokavējuma naudas EUR 51 739,22 segšanai. Nomas maksa laika periodā no 2007.gada 21.oktobra līdz 2009.gada 9.aprīlim tika rēķināta 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

SIA „AD JŪRMALA” zemes nomas maksas parāds par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3520” nomu laika periodā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 9.aprīlim sastāda EUR 101 320,99, tai skaitā pamatparāds - EUR 75 083,85 un nokavējuma nauda – EUR 26 237,14.

2013.gada 13.decembrī stājies spēkā Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas spriedums lietā Nr.C04203409 (turpmāk - Spriedums), ar kuru tiesa nosprieda - „Noraidīt Jūrmalas domes prasību pret SIA „AD JŪRMALA” par zemes nomas maksas parāda piedziņu un nomas tiesību nostiprinājumu dzēšanu zemesgrāmatā.”

Bez tam, Sprieduma motīvu daļā tiesa ir secinājusi, ka paaugstināta nomas maksa 5% apmērā pirms objekta nodošanas ekspluatācijā tika rēķināta nepamatoti. Atbilstoši Spriedumā noteiktajam, SIA „AD JŪRMALA” aprēķinātās nomas maksas apmērs par laika periodu no 2007.gada 1.oktobra līdz 2009.gada 9.aprīlim sastāda EUR 54 689,60, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis un nokavējuma naudas apmērs – EUR 47 252,38. Par zemesgabala faktisko lietošanu laika periodā no 2009.gada 10.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam SIA „AD JŪRMALA” ir izrakstāms nomas maksas rēķins EUR 101 392,61 apmērā, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Pamatojoties uz Civillikuma 1656.pantu, kā arī ņemot vērā veiktos maksājumus, SIA „AD JŪRMALA” zemes nomas maksas parāds par laika periodu no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam sastāda EUR 96 905,77.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un, lai nodrošinātu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas sprieduma lietā Nr.C04203409 izpildi, kā arī ņemot vērā SIA „AD JŪRMALA” 2014.gada 13.janvāra iesniegumu par apņemšanos veikt tiesas spriedumā noteiktos maksājumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumu Nr.275 „Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3520 nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lodeszars””.

2. Izteikt līguma 3.1.punkta trešo rindkopu šādā redakcijā: „Daudzfunkcionāla sabiedriska objekta būvniecības laikā nomas maksa ir noteikta 3% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā nomas maksa ir noteikta 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.” Noteikt, ka līguma 3.1.punkts stājās spēkā ar 2004.gada 20.oktobri.

3. Dzēst nokavējuma naudu EUR 47 252,38 apmērā, kas tika aprēķināta zemes nomas maksas parādam par laika periodu no 2007.gada 1.oktobra līdz 2009.gada 9.aprīlim.

4. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai sagatavot vienošanos par lēmuma 2.punktā minētajiem Līguma grozījumiem un zemes nomas maksas parāda par laika periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.martam pakāpenisku samaksu viena gada laikā, atbilstoši pievienotajam pielikumam, paredzot atlikto maksājumu 6% apmērā gadā.

5. Jūrmalas pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai veikt lēmuma 2. un 3.punkta izpildi attiecībā uz nomas maksas pārrēķinu un nokavējuma naudas un dzēšanu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.99

(protokols Nr.4, 56.punkts)

ZEMES NOMAS MAKSAS PARĀDA PAR LAIKA PERIODU NO 2009.GADA 01.JANVĀRA LĪDZ 2014.GADA 31.MARTAM SAMAKSAS GRAFIKS

Dubulti 3520

2004.gada 10.decembra Zemes nomas līgums Nr.1.1-16.3/999

Apmaksas termiņš

Zemes nomas maksājums (t.sk. PVN) (EUR)

15.03.2014

8 809.62

15.04.2014

8 809.62

15.05.2014

8 809.62

15.06.2014

8 809.62

15.07.2014

8 809.62

15.08.2014

8 809.62

15.09.2014

8 809.62

15.10.2014

8 809.62

15.11.2014

8 809.62

15.12.2014

8 809.62

15.01.2015

8 809.62

Kopā:

96 905.77


Lejupielāde: DOC un PDF