Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 100

protokols Nr. 4, 57. punkts

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kas sastāv
no garāžas ēkas un zemesgabala 1/16 domājamo daļu, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas Zemes komisija 1997.gada 24.janvārī ar lēmumu Nr.65 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Aizputes ielā 11” izveidoja zemesgabalu Aizputes ielā 11, Jūrmalā, 1044 m2 platībā – 16 garāžas ēku uzturēšanai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 18.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Aizputes ielā 11, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 004 7412, 1044 m2 platībā un garāžas ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 005 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000260201.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 4.decembra lēmumu no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.1300 004 7412 atdalīta garāžas ēka (kadastra apzīmējums 1300 004 7412 005) Aizputes ielā 11 k-5, Jūrmalā, un tai atvērts jauns Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000527712.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumu Nr.605 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar J.I.L.”, Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 22.novembrī noslēdza nekustamā īpašuma īres līgumu Nr.1.1-16.2.1/971 ar J.I.L. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 005 – 19,80 m2 platībā un 1/16 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 004 7412 (kopējā platība 1044 m2), izīrēšanu uz 12 gadiem.

2013.gada 13.maijā saņemts J.I.L. (personas kods ***) nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 005 un 1/16 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 004 7412, atsavināšanas ierosinājums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domē ar Nr.1.1-39/2380-L).

Akciju sabiedrības „BDO” (reģistrācijas Nr.40003035771) noteiktā nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 005 un 1/16 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 004 7412, tirgus vērtība atbilstoši situācijai īpašumā 2013.gada 5.decembrī aprēķināta EUR 3 699,47 (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi euro un 47 eurocenti) (Ls 2600), tajā skaitā nosacīti zemesgabala domājamās daļas vērtība EUR 2 988,03 (Ls 2100), apbūves vērtība EUR 711,44 (Ls 500).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 10.pantu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kas sastāv no garāžas ēkas Aizputes ielā 11 k-5, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 005 un 1/16 domājamās daļas no zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 004 7412.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kas sastāv no garāžas ēkas Aizputes ielā 11 k-5, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 005 un 1/16 domājamās daļas no zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 004 7412) nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) EUR 3 699,47 (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi euro un 47 eurocenti) (Ls 2600), tajā skaitā zemesgabala domājamās daļas vērtība EUR 2 988,03 (Ls 2100), apbūves vērtība EUR 711,44 (Ls 500).

3. Izveidot nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs – izpilddirektora p.i. G.Smalkā,

komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Īpašumu pārvaldes vadītāja p.i. A.Grants,

komisijas locekļi:

- Revīzijas un audita nodaļas vadītāja E.Grante;

- Administratīvi juridiskās pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i. A.Paegle;

- Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece;

- Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. S.Brauere;

- Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas referente I.Lindemane.

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, izsoles noteikumus (pielikumā).

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, atsavināšanai.

6. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, izsoli un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

7. Atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 20.februāra lēmumam Nr.100

(protokols Nr.4, 57.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kas sastāv no garāžas ēkas Aizputes ielā 11 k-5, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 005 (kopējā platība 19,80 m2) un zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 004 7412, 1/16 domājamā daļa.

1.2. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Aizputes ielā 11, Jūrmalā, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2006.gada 28.septembra lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000000260201 un 2013.gada 4.decembra lēmumu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000000527712.

1.3. 2012.gada 22.novembrī noslēgts nekustamā īpašuma īres līgums Nr.1.1-16.2.1/971 starp Jūrmalas pilsētas domi un J.I.L. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 005 – 19,80 m2 platībā un 1/16 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 004 7412 (kopējā platība 1044 m2), izīrēšanu uz 12 gadiem.

1.4. Nekustamais īpašums Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kas sastāv no garāžas ēkas Aizputes ielā 11 k-5, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412 005 un 1/16 domājamās daļas no zemesgabala Aizputes ielā 11, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 004 7412 (turpmāk – izsolāmā manta) tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk - izsole).

1.5. Izsolāmās mantas izsoli organizē Jūrmalas pilsētas dome un izsoli rīko Jūrmalas pilsētas domes izveidota izsoles komisija (turpmāk – izsoles komisija).

1.6. Izsolāmās mantas nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) ir EUR 3 699,47 (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi euro un 47 eurocenti) (Ls 2600).

1.7. Izsoles solis noteikts 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 370,00 (Ls 260,04) .

1.8. Maksāšanas līdzeklis par izsolāmo mantu ir euro (100% apmērā).

1.9. Maksa par nosolītās mantas pirkumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

1.10. Jebkuras izsoles dalībnieka prasības izmainīt noteikumus vai atteikšanās parakstīt Jūrmalas pilsētas domes sagatavoto pirkuma līgumu tiek uzskatīts par atteikumu pirkt izsolāmo mantu saskaņā ar noteikumiem, un tam netiek atmaksāts nodrošinājums.

2. Informācija par izsoli

2.1. Sludinājumu par izsoli publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms pieteikšanās dalībai izsolē termiņa beigām, Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

3. Izsoles dalībnieki

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona un personālsabiedrība, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo mantu.

3.2. Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai izsoles dalībniekam jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”, šādus maksājumus:

3.2.1. nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, bet atkārtotas izsoles gadījumā – no izsoles sākumcenas, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, izsoles nodrošinājums”,

3.2.2. reģistrācijas maksu par pieteikuma iesniegšanu EUR 140 (Ls 98,39) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, izsoles reģistrācijas maksa”, kas jebkurā gadījumā pieteikuma iesniedzējam netiek atmaksāta.

3.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.4. Nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirkuma maksā uzvarējušajam dalībniekam.

3.5. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un izsoles gaitu.

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija

4.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis".

4.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta vienu nedēļu pirms izsoles datuma.

4.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 231.kabinetā Jūrmalas pilsētas domes darba laikā.

4.4. Persona, reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus:

4.4.1. juridiskā persona un personālsabiedrība:

4.4.1.1. pieteikumu izsolei,

4.4.1.2. reģistrācijas maksas iemaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.1.3. nodrošinājuma iemaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.1.4. juridiskas personas statusu apliecinoša dokumenta (reģistrācijas apliecība, u.tml.) apliecinātu norakstu (kopiju),

4.4.1.5. dokumentu par personu, kurai ir juridiskās personas pārstāvības tiesības (pilnvara, juridiskās personas reģistrācijas iestādes izziņa, akreditācijas vēstule u.tml.),

4.4.1.6. spēkā esošu statūtu, nolikuma, reglamenta, līguma vai cita līdzvērtīga dokumenta apliecinātu norakstu (kopiju), ja konkrētajai juridiskajai personai normatīvie akti šādu dokumentu paredz, vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu,

4.4.1.7. attiecīgās institūcijas lēmumu par izsolāmās mantas iegādi,

4.4.1.8. iesniegumu nodrošinājuma atmaksai, norādot norēķinu kontu.

4.4.2. fiziskai personai:

4.4.2.1. pieteikumu izsolei,

4.4.2.2. reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošu dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.2.3. nodrošinājuma iemaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.2.4. pases vai personas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.2.5. notariāli apliecinātu pilnvarojumu apliecinošu dokumentu pārstāvēt fizisko personu izsolē, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks;

4.4.2.6. iesniegumu nodrošinājuma atmaksai, norādot norēķinu kontu.

4.5. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

4.6. Ārvalstīs izsniegtie publiskie dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijas Republikai saistošu starpvalstu līgumu noteikumiem.

4.7. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām, izņemot ārvalsts institūciju (iestāžu) izsniegtos dokumentus, un šiem noteikumiem, pretējā gadījumā tie tiek uzskatīti par neiesniegtiem. Internetbankas maksājuma dokumentam jābūt ar oriģinālu bankas spiedogu un atbildīgās personas parakstu. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atdoti.

4.8. Izsoles rīkotājs sastāda dalībnieku saraksts, iekļaujot tajā personas, kas izpildījušas izsoles priekšnoteikumus (noteikumu 4.1.-4.7.punkts) un veikušas 3.2.punktā minētos maksājumus. Izsoles dalībnieku sarakstā norāda šādas ziņas:

4.8.1. dalībnieka numuru pēc kārtas;

4.8.2. fiziskai personai – dalībnieka vārdu un uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai – pilnu nosaukumu, reģistrācijas numuru.

4.9. Reģistrētajam izsoles dalībniekam vai tā pilnvarotai personai (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) tiek izsniegta izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība, kurā ir norādīts:

4.9.1. dalībnieka kārtas numurs,

4.9.2. fiziskai personai – dalībnieka vārds un uzvārds, personas kods un adrese, juridiskai personai – pilns nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese,

4.9.3. izsoles vieta un laiks,

4.9.4. informācija par izsolāmo mantu un tās izsoles sākuma cena,

4.9.5. atzīme par izsoles nodrošinājuma iemaksu,

4.9.6. izsniegšanas datums, vieta un izsniedzēja paraksts.

4.10. Ja persona nav izpildījusi izsoles priekšnoteikumus (noteikumu 4.1.- 4.7.punkts) vai neatbilst noteikumu 3.1.punktā minētajam izsoles dalībnieka statusam, vai nav veikusi 3.2.punktā minētos maksājumus, tai neizsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas, kurā norādīts dalībnieka norēķinu konts, tai atmaksā iemaksāto nodrošinājumu un reģistrācijas maksu, ja tāda veikta.

4.11. Izsoles rīkotājs ir tiesīgs pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku zaudējušu tam izsniegtā izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība, līdz ar to viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

4.12. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem netiek izpaustas līdz izsoles sākumam.

5. Izsoles norise

5.1. Izsole notiek, ja tās norisē piedalās vairāk kā puse no izsoles komisijas sastāva. Izsole tiek protokolēta.

5.2. Izsoles dalībnieks (uzrādot pasi vai personas apliecību), tā pārstāvis vai pilnvarotā persona (uzrādot pasi vai personas apliecību un dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt dalībnieku izsolē) pie ieejas izsoles telpā uzrāda izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus. Ja izsoles dalībnieks, tā pārstāvis vai pilnvarotā persona nevar uzrādīt šajā punktā minētos dokumentus vai uz izsoli ieradusies persona nav pilnvarota pārstāvēt izsoles dalībnieku izsolē, uzskatāms, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli, par ko izdara atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā, un tam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.3. Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

5.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ierakstīts katra dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods vai nosaukums, reģistrācijas numurs, kā arī solītāja pārstāvja vārds, uzvārds un personas kods.

5.5. Ja kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, par to izdara atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā, un šim izsoles dalībniekam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.6. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, izsoli atzīst par nenotikušu un izsoles dalībniekiem netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo mantu un paziņo tās sākumcenu, kā arī soli, par kādu cena tiks paaugstināta.

5.8. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt izsolāmo mantu, nosolot vienu soli. Ja vienīgais izsoles dalībnieks apstiprina vēlmi iegādāties mantu, nosolot vienu soli, tad tas uzskatāms par izsoles uzvarētāju. Izsoles dalībnieks ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina savu gatavību pirkt nosolīto mantu.

5.9. Ja vienīgais izsoles dalībnieks atsakās pirkt izsolāmo mantu, nosolot vienu soli, tad tam netiek atmaksāts nodrošinājums.

5.10. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 5.8.un 5.9.punktā noteikto kārtību.

5.11. Ja reģistrācijas kartīti ir saņēmuši vismaz divi izsoles dalībnieki, tiek rīkota izsole ar augšupejošu solīšanu.

5.12. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.

5.13. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.

5.14. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

5.15. Izsoles vadītājs nosauc solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko solīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura trešā piesitiena izsoles dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu par izsolāmo mantu, ir uzskatāms par izsoles uzvarētāju. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

5.16. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

5.17. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tādējādi ir atteicies no nosolītās mantas pirkuma tiesībām. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāts nodrošinājums.

5.18. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo mantu par viņa nosolīto cenu ar nosacījumu, ka nosolītā cena ir vismaz vienu soli augstāka par izsoles sākuma cenu.

5.19. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par izsolāmās mantas izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus dalībai izsolē un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

5.20. Katrs solītājs apstiprina ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. Ja kāds no izsoles dalībniekiem atsakās parakstīties, par to izsoles protokolā tiek veikta attiecīga atzīme un tam netiek atmaksāts nodrošinājums. Ja izsoles uzvarētājs atsakās parakstīties izsoles protokolā, uzskatāms, ka tas atsakās no nosolītās mantas pirkuma tiesībām.

5.21. Ja izsoles laikā neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu un izsoles dalībniekiem netiek neatmaksāts nodrošinājums.

5.22. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

6. Samaksas kārtība

6.1. Izsoles dalībniekam, kurš atzīts par izsolāmās mantas nosolītāju, pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. 90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka” ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, pirkuma maksa” viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

6.2. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par izsolāmās mantas nosolītāju, paziņo izsoles rīkotājam par 6.1.punktā minētā maksājuma samaksu divu darba dienu laikā no samaksas veikšanas dienas.

6.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

6.4. Nokavējot noteikumu 6.1.punktā noteikto pirkuma samaksas vai 7.3.punktā noteikto pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, nosolītājs zaudē iemaksāto nodrošinājumu, kā arī izsolāmās mantas pirkšanas tiesības saskaņā ar noteikumiem.

6.5. Ja izsoles dalībnieks, kurš atzīts par mantas nosolītāju, 6.1.punktā minēto pirkuma samaksu nav veicis noteiktajā termiņā, izsoles organizētājs pieņem lēmumu nosūtīt piedāvājumu par izsolāmās mantas pirkšanu tikai nākamajam augstākajam cenas nosolītājam, ja tāds ir.

6.6. Persona, kura nosolījusi nākamo augstāko cenu, divu nedēļu laikā no 6.5.punktā minētā piedāvājuma saņemšanas dienas izsoles organizatoram sniedz atbildi par izsolāmās mantas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Uz minēto personu attiecas 6.1.punktā noteiktā samaksas par nosolītās mantas pirkumu kārtība.

6.7. Ja 6.6.punktā noteiktajā termiņā izsoles organizētājs nesaņem nākamās augstākās cenas nosolītāja piekrišanu mantas pirkšanai par paša nosolīto augstāko cenu, tas zaudē iemaksāto nodrošinājumu un tiesības uz mantas pirkumu.

6.8. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo mantu un nav ieguvis tiesības slēgt pirkuma līgumu, atmaksāto nodrošinājumu atmaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, pamatojoties uz viņa iesniegumu, tiek, izņemot izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana

7.1. Izsoles komisija sagatavo un iesniedz Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi, pievienojot izsoles protokolu. Izsoles organizators apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā pēc noteikumu 6.1.punktā paredzētā maksājuma veikšanas.

7.2. Pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai izsolāmās mantas pirkuma līgums.

7.3. Mantas nosolītājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta sagatavotais pirkuma līgums.

8. Nenotikusi vai spēkā neesoša izsole

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

8.1.2. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;

8.1.3. izsoles dalībnieks, kurš atzīts par nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu noteikumu 6.1.punktā minētajā termiņā un apmērā;

8.1.4. nosolītājs neparaksta pirkuma līgumu saskaņā ar noteikumu 7.2.punktu.

8.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:

8.2.1. izsole bijusi izziņota, pārkāpjot vai nu spēkā esošos normatīvos aktus, vai šos noteikumus;

8.2.2. tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds nosolījums;

8.2.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

8.2.4. izsolē starp izsoles dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai gaitu;

8.2.5. par izsoles dalībnieku atzīta persona vai izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;

8.2.6. dalībnieku reģistrācija vai izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts izsoles sludinājumā (paziņojumā);

8.2.7. Jūrmalas pilsētas dome nav apstiprinājusi izsoles rezultātus;

8.2.8. izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.

8.3. Pretenzijas par 8.2.punktā minētajiem pārkāpumiem izsoles dalībnieki ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles norises dienas iesniedz izsoles organizētājam, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Izsoles organizētājs četru nedēļu laikā pēc izsoles, ja ir saņemtas šajā punktā minētās pretenzijas, pieņem lēmumu par izsoles rezultātu atzīšanu par spēkā neesošiem vai noraida pretenziju.

8.4. Konstatējot 8.2.punktā minētos pārkāpumus, izsoles rīkotājs pēc savas iniciatīvas var ierosināt izsoles organizētājam atzīt izsoli par spēkā neesošu.

8.5. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Jūrmalas pilsētas dome, nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas.

8.6. Ja tiek konstatēts, ka ir bijusi noruna atturēt izsoles dalībnieku no piedalīšanās izsolē vai starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu, tad attiecīgajiem izsoles dalībniekiem neatmaksā nodrošinājumu.

8.7. Ja tiek konstatēts, ka par izsoles dalībnieku atzīta persona vai izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē, izsoles organizētājs lemj par nodrošinājuma atmaksāšanu vai neatmaksāšanu.


Lejupielāde: DOC un PDF