Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 20.februārīNr. 102

protokols Nr. 4, 59. punkts

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1,
Jūrmalā, izsoli atzīšanu par nenotikušu

2013.gada 30.maijā pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.360 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, atsavināšanu”, kurā noteikts atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu ēku (būvju) nekustamo īpašumu Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, īpašuma kadastra numurs 1300 521 0016, kas sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 1300 021 4813 002). Ēka atrodas uz zemesgabala Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, zemesgabala kadastra Nr.1300 021 4813, kopējā platība 11542 m2. Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Atbalss iela 3/5, Jūrmala, (kadastra Nr.1300 021 4813) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2709 – V.L. (personas kods ***) uz 6/10 d.d., G.M. (personas kods ***) uz 1/10 d.d. un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas nams” (reģistrācijas Nr.40003205158) uz 3/10 d.d. Apstiprināta izsoles sākumcena Ls 67000 (EUR 95332,41). Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

2013.gada 26.septembrī pieņemts Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.569 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu”, kurā apstiprināta otrās izsoles sākuma cena Ls 53600 (EUR 76265.93). Noteiktajā termiņā netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmuma Nr.360 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, atsavināšanu” izsoles noteikumu 8.1.1. apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Uzskatīt par nenotikušu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 512 0016, izsoli.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF