Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 15.maijāNr. 215

protokols Nr. 9, 13. punkts

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 6.pantu, 26.panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” 1.5., 4.2. un 4.3.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 9.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/4) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 12.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu.

2. Noslēgt dienesta dzīvojamo telpu dienesta viesnīcās īres līgumus saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumos minētos īres līgumus.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

5. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 20.februāra lēmuma Nr.64 „Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu” 3.pielikuma 2.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 15.maija lēmumam Nr.215

(protokols Nr.9, 13.punkts)

Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

V.Ļ.,

***,

brālis A.O. ***.

***,

1 istaba,

18,40 (28,38) m2

***,

1 istaba,

18,40 (22,16) m2,

2 personas:

brālis A.O. ***.

Noslēgt īres līgumu uz laiku līdz 31.08.2016.

2.

J.R.,

***

***,

1 istaba,

18,00 (27,76) m2

***, 1 istaba,

18,00 (21,68) m2,

1 persona

Noslēgt īres līgumu uz laiku līdz 31.08.2016.

3.

A.P.,

***

***,

1 istaba,

18,30 (27,49) m2)

***,

1 istaba,

18,30 (22,12) m2,

1 persona

Noslēgt īres līgumus uz laiku līdz 31.08.2016.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 15 maija lēmumam Nr.215

(protokols Nr.9, 13.punkts)

Par dienesta dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dienesta viesnīcās

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese

Izīrējamās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Darbavieta

Lēmums

1.

I.K.,

***,

meita G.K.***.

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

1-istabas dzīvoklis dienesta viesnīcā,

11,5 (19,4) m2,

2 personas:

meita G.K. ***.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

Noslēgt īres līgumu uz darba attiecību laiku pašvaldības iestādē, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.

2.

I.N.,

***

***, Jūrmala

***, Jūrmala,

dienesta viesnīca,

17,2 (41,4) m2,

1persona

Sākumskola “Atvase”

Noslēgt īres līgumu uz darba attiecību laiku pašvaldības iestādē, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.


Lejupielāde: DOC un PDF