Paziņojums publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 29.05.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 15.maijāNr. 246

protokols Nr. 9, 45. punkts

Par nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā
(kadastra Nr.1300 026 6101), atsavināšanu

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisija 2000.gada 24.marta lēmumu Nr.323 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Tūristu ielā 18A” izveidoja zemesgabalu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, 22035 m2 platībā.

Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2013.gada 7.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101, 22035 m2 platībā, administratīvo ēku - katlu māju (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 001), angāru (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 002), darbnīcu (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 003), divām sūkņu stacijas ēkām (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 004, 1300 026 6101 006), garāžu (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 010) un sūkņu stacijas ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 013) (turpmāk – nekustamais īpašums Tūristu ielā 18A, Jūrmalā) nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000492862. Uz zemesgabala atrodas zemesgrāmatā nereģistrētas mazēkas un inženierbūves.

Zemesgabals Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ainavu aizsardzības zonā (20 605 m2) un dabas lieguma zonā (1430 m2).

Zemesgabals Tūristu ielā 18A, Jūrmalā saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.17, 55.punkts) apstiprināto Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu atrodas Attīstības teritorijā (16A), kur atļautā izmantošana ir savrupmāju, daudzfunkcionālu ēku un pakalpojumu objekti (Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada 17.februāra izziņa Nr.14-2/20).

Saskaņā ar Valsts Zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem zemes vienības Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, kadastrālā vērtība 2014.gada 1.janvārī noteikta 67 067 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši sešdesmit septiņi eiro) un uz zemesgabala esošo būvju kadastrālā vērtība - 165 861 EUR (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens eiro).

Zemesgabala Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).

Akciju sabiedrības „BDO” (reģistrācijas Nr.40003035771) noteiktā nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, tirgus vērtība atbilstoši situācijai īpašumā 2014.gada 4.februārī aprēķināta 36 000,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši eiro un 00 centi) (Ls 25 300, 94).

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 8.panta otro un trešo daļu, 10.pantu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2014.gada 17.aprīļa sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot izsolē, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 026 6101), kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101, 22 035 m2 platībā, administratīvās ēkas - katlu mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 001), angāra (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 002), darbnīcas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 003), divām sūkņu stacijas ēkām (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 004, 1300 026 6101 006), garāžas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 010) un sūkņu stacijas ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 013).

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6101) nosacīto cenu (pirmās izsoles sākumcenu) 36 000,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši eiro un 00 centi) (Ls 25 300, 94).

3. Izveidot nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6101), izsoles komisiju šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs – izpilddirektora p.i. G.Smalkā;

komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Īpašuma pārvaldes vadītāja p.i. A.Grants.

Komisijas locekļi:

- Revīzijas un audita nodaļas vadītāja E.Grante;

- Administratīvi juridiskā pārvaldes Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i. A.Paegle;

- Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja V.Zvejniece;

- Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. S.Brauere;

- Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas referente I.Lindemane.

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6101) izsoles noteikumus saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

5. Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6101) atsavināšanai.

6. Izsoles komisijai trīs mēnešu laikā rīkot nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6101) izsoli un iesniegt Jūrmalas pilsētas domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

7. Atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”, kods PARXLV22.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 15.maija lēmumam Nr.246

(protokols Nr.9, 45.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Izsoles noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6101), kas sastāv no zemesgabala 22035 m2 platībā; administratīvās ēkas - katlu mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 001), kopējā platība 2587,5 m2; angāra (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 002), kopējā platība 435,4 m2; darbnīcas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 003), kopējā platība 481,5 m2; divām sūkņu stacijas ēkām (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 004, 1300 026 6101 006), kopējā platība 44,2 m2 un 74,6 m2; garāžas ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 010), kopējā platība 145,8 m2 un sūkņu stacijas ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 013), kopējā platība 49,9 m2.

1.2. Ar Jūrmalas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 2013.gada 7.marta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6101), nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000000492862.

1.3. Uz zemesgabala Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101, atrodas arī Valsts Zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas palīgēkas.

1.4. Zemesgabala Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 6101, apgrūtinājumi:

1.4.1. zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā;

1.4.2. ievērot Tūristu ielas un Dūņu ceļa sarkanās līnijās.

1.5. Nekustamais īpašums Tūristu ielā 18A, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6101), kas sastāv no zemesgabala, ar kadastra apzīmējumu 1300 026 6101, 22035 m2 platībā; administratīvās ēkas - katlu mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 001); angāra (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 002), darbnīcas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 003); divām sūkņu stacijas ēkām (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 004, 1300 026 6101 006); garāžas ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 010) un sūkņu stacijas ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 026 6101 013) (turpmāk – izsolāmā manta) tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk - izsole).

1.6 Izsolāmās mantas izsoli organizē Jūrmalas pilsētas dome un izsoli rīko Jūrmalas pilsētas domes izveidota izsoles komisija (turpmāk – izsoles komisija).

1.7. Izsolāmās mantas nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) ir EUR 36 000,00 (trīsdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi) (Ls 25 300, 94).

1.8. Izsoles solis noteikts 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 3 600 (Ls 2 530,09).

1.9. Maksāšanas līdzeklis par izsolāmo mantu ir euro (100% apmērā).

1.10. Maksa par nosolītās mantas pirkumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

1.11. Jebkuras izsoles dalībnieka prasības izmainīt noteikumus vai atteikšanās parakstīt Jūrmalas pilsētas domes sagatavoto pirkuma līgumu tiek uzskatīts par atteikumu pirkt izsolāmo mantu saskaņā ar noteikumiem, un tam netiek atmaksāts nodrošinājums.

2. Informācija par izsoli

2.1. Sludinājumu par izsoli publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā četras nedēļas pirms pieteikšanās dalībai izsolē termiņa beigām, Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā un Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

3. Izsoles dalībnieki

3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt;

3.1.1. fiziska vai juridiska persona un personālsabiedrība, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt savā īpašumā izsolāmo mantu.

3.2. Līdz pieteikuma par piedalīšanos izsolē iesniegšanai izsoles dalībniekam jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”, šādus maksājumus:

3.2.1. nodrošinājumu par piedalīšanos izsolē 10% apmērā no izsolāmās mantas nosacītās cenas, bet atkārtotas izsoles gadījumā – no izsoles sākumcenas, ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, izsoles nodrošinājums”,

3.2.2. reģistrācijas maksu par pieteikuma iesniegšanu EUR 140 (Ls 98,39) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, izsoles reģistrācijas maksa”, kas jebkurā gadījumā pieteikuma iesniedzējam netiek atmaksāta.

3.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

3.4. Nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirkuma maksā uzvarējušajam dalībniekam.

3.5. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un izsoles gaitu.

4. Izsoles dalībnieku reģistrācija

4.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

4.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta vienu nedēļu pirms izsoles datuma.

4.3. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 231.kabinetā Jūrmalas pilsētas domes darba laikā.

4.4. Persona, reģistrējoties izsolei, iesniedz šādus dokumentus:

4.4.1. juridiskā persona un personālsabiedrība:

4.4.1.1. pieteikumu izsolei,

4.4.1.2. reģistrācijas maksas iemaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.1.3. nodrošinājuma iemaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.1.4. juridiskas personas statusu apliecinoša dokumenta (reģistrācijas apliecība, u.tml.) apliecinātu norakstu (kopiju),

4.4.1.5. dokumentu par personu, kurai ir juridiskās personas pārstāvības tiesības (pilnvara, juridiskās personas reģistrācijas iestādes izziņa, akreditācijas vēstule u.tml.),

4.4.1.6. spēkā esošu statūtu, nolikuma, reglamenta, līguma vai cita līdzvērtīga dokumenta apliecinātu norakstu (kopiju), ja konkrētajai juridiskajai personai normatīvie akti šādu dokumentu paredz, vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu,

4.4.1.7. attiecīgās institūcijas lēmumu par izsolāmās mantas iegādi,

4.4.1.8. iesniegumu nodrošinājuma atmaksai, norādot norēķinu kontu.

4.4.2. fiziskai personai:

4.4.2.1. pieteikumu izsolei,

4.4.2.2. reģistrācijas maksas iemaksas apliecinošu dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.2.3. nodrošinājuma iemaksas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.2.4. pases vai personas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu),

4.4.2.5. notariāli apliecinātu pilnvarojumu apliecinošu dokumentu pārstāvēt fizisko personu izsolē, ja fizisko personu pārstāv pilnvarnieks;

4.4.2.6. iesniegumu nodrošinājuma atmaksai, norādot norēķinu kontu.

4.5. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Ja dokuments ir svešvalodā, tam pievieno apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

4.6. Ārvalstīs izsniegtie publiskie dokumenti tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši Latvijas Republikai saistošu starpvalstu līgumu noteikumiem.

4.7. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām, izņemot ārvalsts institūciju (iestāžu) izsniegtos dokumentus, un šiem noteikumiem, pretējā gadījumā tie tiek uzskatīti par neiesniegtiem. Internetbankas maksājuma dokumentam jābūt ar oriģinālu bankas spiedogu un atbildīgās personas parakstu. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem netiek atdoti.

4.8. Izsoles rīkotājs sastāda dalībnieku saraksts, iekļaujot tajā personas, kas izpildījušas izsoles priekšnoteikumus (noteikumu 4.1.- 4.7.punkts) un veikušas 3.2.punktā minētos maksājumus. Izsoles dalībnieku sarakstā norāda šādas ziņas:

4.8.1. dalībnieka numuru pēc kārtas;

4.8.2. fiziskai personai – dalībnieka vārdu un uzvārdu, personas kodu; juridiskai personai – pilnu nosaukumu, reģistrācijas numuru.

4.9. Reģistrētajam izsoles dalībniekam vai tā pilnvarotai personai (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) tiek izsniegta izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība, kurā ir norādīts:

4.9.1. dalībnieka kārtas numurs,

4.9.2. fiziskai personai – dalībnieka vārds un uzvārds, personas kods un adrese, juridiskai personai – pilns nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese,

4.9.3. izsoles vieta un laiks,

4.9.4. informācija par izsolāmo mantu un tās izsoles sākuma cena,

4.9.5. atzīme par izsoles nodrošinājuma iemaksu,

4.9.6. izsniegšanas datums, vieta un izsniedzēja paraksts.

4.10. Ja persona nav izpildījusi izsoles priekšnoteikumus (noteikumu 4.1.- 4.7.punkts) vai neatbilst noteikumu 3.1.punktā minētajam izsoles dalībnieka statusam, vai nav veikusi 3.2.punktā minētos maksājumus, tai neizsniedz izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas, kurā norādīts dalībnieka norēķinu konts, tai atmaksā iemaksāto nodrošinājumu un reģistrācijas maksu, ja tāda veikta.

4.11. Izsoles rīkotājs ir tiesīgs pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku zaudējušu tam izsniegtā izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība, līdz ar to viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

4.12. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem netiek izpaustas līdz izsoles sākumam.

5. Izsoles norise

5.1. Izsole notiek, ja tās norisē piedalās vairāk kā puse no izsoles komisijas sastāva. Izsole tiek protokolēta.

5.2. Izsoles dalībnieks (uzrādot pasi vai personas apliecību), tā pārstāvis vai pilnvarotā persona (uzrādot pasi vai personas apliecību un dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt dalībnieku izsolē) pie ieejas izsoles telpā uzrāda izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus. Ja izsoles dalībnieks, tā pārstāvis vai pilnvarotā persona nevar uzrādīt šajā punktā minētos dokumentus vai uz izsoli ieradusies persona nav pilnvarota pārstāvēt izsoles dalībnieku izsolē, uzskatāms, ka izsoles dalībnieks nav ieradies uz izsoli, par ko izdara atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā, un tam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.3. Izsoles komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

5.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ierakstīts katra dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods vai nosaukums, reģistrācijas numurs, kā arī solītāja pārstāvja vārds, uzvārds un personas kods.

5.5. Ja kāds no izsoles dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, par to izdara atzīmi izsoles dalībnieku sarakstā, un šim izsoles dalībniekam netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.6. Ja neviens no izsoles dalībniekiem nav ieradies uz izsoli, izsoli atzīst par nenotikušu un izsoles dalībniekiem netiek atmaksāts iemaksātais nodrošinājums.

5.7. Izsoles vadītājs atklāj izsoli, raksturo izsolāmo mantu un paziņo tās sākumcenu, kā arī soli, par kādu cena tiks paaugstināta.

5.8. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, izsoles komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt izsolāmo mantu, nosolot vienu soli. Ja vienīgais izsoles dalībnieks apstiprina vēlmi iegādāties mantu, nosolot vienu soli, tad tas uzskatāms par izsoles uzvarētāju. Izsoles dalībnieks ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina savu gatavību pirkt nosolīto mantu.

5.9. Ja vienīgais izsoles dalībnieks atsakās pirkt izsolāmo mantu, nosolot vienu soli, tad tam netiek atmaksāts nodrošinājums.

5.10. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 5.8.un 5.9.punktā noteikto kārtību.

5.11. Ja reģistrācijas kartīti ir saņēmuši vismaz divi izsoles dalībnieki, tiek rīkota izsole ar augšupejošu solīšanu.

5.12. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.

5.13. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru.

5.14. Izsoles komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

5.15. Izsoles vadītājs nosauc solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko solīto cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura trešā piesitiena izsoles dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu par izsolāmo mantu, ir uzskatāms par izsoles uzvarētāju. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

5.16. Izsoles dalībnieks, kurš piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

5.17. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar izsoles komisijai uzrādīt izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecību un neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tādējādi ir atteicies no nosolītās mantas pirkuma tiesībām. Pēc izsoles komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāts nodrošinājums.

5.18. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo mantu, par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo mantu par viņa nosolīto cenu ar nosacījumu, ka nosolītā cena ir vismaz vienu soli augstāka par izsoles sākuma cenu.

5.19. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu cenu, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par izsolāmās mantas izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus dalībai izsolē un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

5.20. Katrs solītājs apstiprina ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo nosolīto cenu. Ja kāds no izsoles dalībniekiem atsakās parakstīties, par to izsoles protokolā tiek veikta attiecīga atzīme un tam netiek atmaksāts nodrošinājums. Ja izsoles uzvarētājs atsakās parakstīties izsoles protokolā, uzskatāms, ka tas atsakās no nosolītās mantas pirkuma tiesībām.

5.21. Ja izsoles laikā neviens no izsoles dalībniekiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par nenotikušu un izsoles dalībniekiem netiek neatmaksāts nodrošinājums.

5.22. Izsoles komisija apstiprina izsoles protokolu septiņu dienu laikā pēc izsoles.

6. Samaksas kārtība

6.1. Izsoles dalībniekam, kurš atzīts par izsolāmās mantas nosolītāju, pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka” ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Tūristu ielā 18A, Jūrmalā, pirkuma maksa” viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

6.2. Izsoles dalībnieks, kurš atzīts par izsolāmās mantas nosolītāju, paziņo izsoles rīkotājam par 6.1.punktā minētā maksājuma samaksu divu darba dienu laikā no samaksas veikšanas dienas.

6.3. Par samaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

6.4. Nokavējot noteikumu 6.1.punktā noteikto pirkuma samaksas vai 7.3.punktā noteikto pirkuma līguma parakstīšanas termiņu, nosolītājs zaudē iemaksāto nodrošinājumu, kā arī izsolāmās mantas pirkšanas tiesības saskaņā ar noteikumiem.

6.5. Ja izsoles dalībnieks, kurš atzīts par mantas nosolītāju, 6.1.punktā minēto pirkuma samaksu nav veicis noteiktajā termiņā, izsoles organizētājs pieņem lēmumu nosūtīt piedāvājumu par izsolāmās mantas pirkšanu tikai nākamajam augstākajam cenas nosolītājam, ja tāds ir.

6.6. Persona, kura nosolījusi nākamo augstāko cenu, divu nedēļu laikā no 6.5.punktā minētā piedāvājuma saņemšanas dienas izsoles organizatoram sniedz atbildi par izsolāmās mantas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Uz minēto personu attiecas 6.1.punktā noteiktā samaksas par nosolītās mantas pirkumu kārtība.

6.7. Ja 6.6.punktā noteiktajā termiņā izsoles organizētājs nesaņem nākamās augstākās cenas nosolītāja piekrišanu mantas pirkšanai par paša nosolīto augstāko cenu, tas zaudē iemaksāto nodrošinājumu un tiesības uz mantas pirkumu.

6.8. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo mantu un nav ieguvis tiesības slēgt pirkuma līgumu, atmaksāto nodrošinājumu atmaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, pamatojoties uz viņa iesniegumu, tiek, izņemot izsoles noteikumos paredzētos gadījumos.

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana

7.1. Izsoles komisija sagatavo un iesniedz Jūrmalas pilsētas domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi, pievienojot izsoles protokolu. Izsoles organizators apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā pēc noteikumu 6.1.punktā paredzētā maksājuma veikšanas.

7.2. Pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas tiek sagatavots parakstīšanai izsolāmās mantas pirkuma līgums.

7.3. Mantas nosolītājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta sagatavotais pirkuma līgums.

8. Nenotikusi vai spēkā neesoša izsole

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

8.1.2. neviens izsoles dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu;

8.1.3. izsoles dalībnieks, kurš atzīts par nosolītāju, neveic pirkuma maksas samaksu noteikumu 6.1.punktā minētajā termiņā un apmērā;

8.1.4. nosolītājs neparaksta pirkuma līgumu saskaņā ar noteikumu 7.2.punktu.

8.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:

8.2.1. izsole bijusi izziņota, pārkāpjot vai nu spēkā esošos normatīvos aktus, vai šos noteikumus;

8.2.2. tiek noskaidrots, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds nosolījums;

8.2.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

8.2.4. izsolē starp izsoles dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas ietekmējusi izsoles rezultātus vai gaitu;

8.2.5. par izsoles dalībnieku atzīta persona vai izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē;

8.2.6. dalībnieku reģistrācija vai izsole notiek citā vietā un laikā, nekā norādīts izsoles sludinājumā (paziņojumā);

8.2.7. Jūrmalas pilsētas dome nav apstiprinājusi izsoles rezultātus;

8.2.8. izsoles darījums tiek atzīts par spēkā neesošu.

8.3. Pretenzijas par 8.2.punktā minētajiem pārkāpumiem izsoles dalībnieki ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc izsoles norises dienas iesniedz izsoles organizētājam, iesniedzot attiecīgus pierādījumus. Izsoles organizētājs četru nedēļu laikā pēc izsoles, ja ir saņemtas šajā punktā minētās pretenzijas, pieņem lēmumu par izsoles rezultātu atzīšanu par spēkā neesošiem vai noraida pretenziju.

8.4. Konstatējot 8.2.punktā minētos pārkāpumus, izsoles rīkotājs pēc savas iniciatīvas var ierosināt izsoles organizētājam atzīt izsoli par spēkā neesošu.

8.5. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem Jūrmalas pilsētas dome, nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas.

8.6. Ja tiek konstatēts, ka ir bijusi noruna atturēt izsoles dalībnieku no piedalīšanās izsolē vai starp dalībniekiem konstatēta vienošanās, kas iespaidojusi izsoles rezultātus vai gaitu, tad attiecīgajiem izsoles dalībniekiem neatmaksā nodrošinājumu.

8.7. Ja tiek konstatēts, ka par izsoles dalībnieku atzīta persona vai izsolāmo mantu nopirkusi persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties izsolē, izsoles organizētājs lemj par nodrošinājuma atmaksāšanu vai neatmaksāšanu.


Lejupielāde: DOC un PDF