Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 4.septembra 419.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2014.gada 12.jūnijāNr. 277

protokols Nr. 10, 2. punkts

Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklātā konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana
transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes
infrastruktūras ieviešanā” projekta „Siltumnīcefekta gāzu
emisijas samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otro punktu, Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumiem Nr.78 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikums” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 2.jūnija lēmumu Nr.16/59 „Par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā” (ar indentifikācijas Nr.KPFI-16/59) iesnieguma apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (Latvijas Republikas valsts budžeta programma) (turpmāk – KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” apstiprināto projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā”.

2. Noteikt projekta mērķi – veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju (turpmāk – SEG) samazināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības transporta sektorā, atbalstot tādu transportlīdzekļu ieviešanu, kuri pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku līdz 2014.gada 31.decembrim.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 51 092,00 EUR saskaņā ar pielikumu, t.sk.: Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 419.lēmumu

4.1. attiecināmo izmaksu summa 50 592,00 EUR kur:

4.1.1. KPFI finansējums 37 000,00 EUR (73.134092%);

4.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 13 592,00 EUR (26.865908%);

4.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas dome, sastāda 500,00 EUR.

5. Projekta priekšfinansējumu 18 500,00 EUR apmērā segt no Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada budžeta.

6. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai. Par projektu ieviešanu atbildīgo noteikt Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i. E.Stobovu.

7. Piecus gadus pēc pēdējā KPFI finansējuma maksājuma veikšanas, Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai katru gadu veikt projekta rezultātu monitoringu un līdz nākamā gada 31.janvārim iesniegt Vides investīciju fondā monitoringa pārskatu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada12.jūnija lēmumam Nr.277

(Protokols Nr.10, 2.punkts)

Grozīts ar domes 2014.gada 4.septembra 419.lēmumu

Projekta

„ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums: „ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana transporta sektorā Jūrmalas pilsētā”

Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 51 092.00 EUR, t.sk. projekta attiecināmās izmaksas 50 592.00 EUR, kas sastāv no KPFI finansējuma 37000.00 EUR (73.134092%) un JPD līdzfinansējums 13592.00 EUR (26.865908%). Projekta neattiecināmās izmaksas 500.00 EUR tiek finansētas no JPD budžeta. Papildus projekta īstenošanai ir nepieciešams JPD priekšfinansējums 18 500.00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2014.gads

2015.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

18 500

51 092

51 092

18 500

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

18 500

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no KPFI

18 500

18 500

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

18 500

18 500

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

13 592

13 592

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

500

500

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti KPFI līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.2.0.)

18 500

18 500

18 500

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

0

0

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

18 500

51 092

51 092

18 500

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

0

0

0

51 092

51 092

0

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

18 500

0

0

18 500

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

0

0

18 500

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

0

0

18 500


Lejupielāde: DOC un PDF