Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 278

protokols Nr. 10, 3. punkts

Par ēdināšanas maksas apmēru
bērnu vasaras nometnes „Kauguriņš” dalībniekam

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punktu un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.33 „Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs” 3.7.punktu un 8.1 punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.14 „Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums” 91.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2014.gada 13.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-20/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt ēdināšanas maksas apmēru Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas bērnu vasaras nometnes „Kauguriņš” vienam dalībniekam 3.56 EUR (trīs eiro 56 centi) dienā.

2. Noteikt, ka samaksa par lēmuma 1.punktā minēto ēdināšanu tiek veikta no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas direktorei T.Milovidovai.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija lēmumu Nr.299 „Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes „Kauguriņš 2013” dalībniekam”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF