Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 7.augusta 371.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2014.gada 12.jūnijāNr. 282

protokols Nr. 10, 7. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2014.gadam” 14.panta pirmo daļu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ņemt aizņēmumu 5 369 974 euro apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas īstenošanai – pamatkapitāla palielināšanai, tajā skaitā, pa gadiem:

1.1. 2014.gadā – 3 049 098 euro;

1.2. 2015.gadā – 2 320 876 euro Grozīts ar domes 2014.gada 7.augusta 371.lēmumu.

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams desmit gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2016.gada 20.septembri.

3. Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmumu Nr.194 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.204 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF