Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 283

protokols Nr. 10, 14. punkts

Par Izglītības un zinātnes ministrijas „Jūrmalas pilsētas
jaunatnes politikas indeksa noteikšana” noslēgumu

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 4.jūnija rīkojumu Nr.169 „Par atklāto projektu konkursu „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana”, 2013.gada 28.augusta Vienošanos Nr.06.2-07/45 ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu un 2014.gada 13.marta pieņemšanas – nodošanas aktu Nr.1.2-16/459 ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam 1.3.apaksšadaļas „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” projektu „ Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana ” īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 1117.28 EUR (785.23 LVL) (2.pielikums „ Projekta „ Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana ” budžeta kopsavilkums (latos) ” un 3.pielikums „Pārskats par projekta Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

2.1. attiecināmo izmaksu summa ir 1117.28 EUR (785.23 LVL), kur Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums ir 1117.28 EUR (785.23 LVL) (100%).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 12.jūnija lēmumam Nr.283

(protokols Nr.10, 14.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija [1]

Projekta nosaukums

Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana

Līguma/vienošanās Nr.

06.2-07/45

Darbības programmas nosaukums:

Jaunatnes politikas valsts programma 2013.gadam

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:

1.3.apaksšadaļa „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai

Projekta mērķis

Vispārīgais mērķis - noskaidrot dažādu jaunatnes politikas aspektu ietekmi uz jauniešu dzīvi un pašvērtējumu.

Tiešie mērķi - Noskaidrojot jauniešu viedokli par iegūtajām prasmēm, nākotnes vēlmēm un iespēju pieejamību, iegūt kvalitatīvu un objektīvu informāciju par jaunatnes situāciju Jūrmalas pašvaldībā; aprēķinot Jaunatnes politikas īstenošanas indeksu Jūrmalas pilsētā, noskaidrot kādā mērā Jūrmalas pilsētas Jaunatnes politika sasniedz izvirzītos mērķus un kādiem jaunatnes politikas virzieniem pievērst papildus uzmanību.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte

Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)

Piezīmes

Projekta administrēšana

· cenu aptaujas veikšanu un līguma slēgšanu (1 gab)

· projekta atskaišu dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības iestādē (saskaņā ar Līgumu, kas noslēgts ar ministriju - 1 gab)

· mērķa grupas apmierinātības un projekta gaitas efektivitātes izvērtējamu (1 gab)

· cenu aptaujas veikšanu un līguma slēgšanu (1 gab)

· projekta atskaišu dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu sadarbības iestādē (saskaņā ar Līgumu, kas noslēgts ar ministriju – 1 gab)

· mērķa grupas apmierinātības un projekta gaitas efektivitātes izvērtējamu (1 gab)

Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa aprēķins

Aprēķināts jaunatnes politikas īstenošanas indekss (1 gab)

Aprēķināts jaunatnes politikas īstenošanas indekss (1 gab)

Noslēguma seminārs

Organizēts projekta noslēguma seminārs (1 gab)

Organizēts projekta noslēguma seminārs (1 gab)

Publicitāte

· Izvietota informācija par projekti Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā Projekti (1 gab)

· publikācijas par projekti gaitu Jūrmalas pilsētas mājas lapā (2 gab.)

· Informācija par projekti publicēta Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra mājas lapā www.bjic.jurmala.lv (2 gab)

· Publikācijas par projekti „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” (2 gab)

· Izvietota informācija par projekti Jūrmalas pilsētas domes mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā Projekti (1 gab)

· publikācijas par projekti gaitu Jūrmalas pilsētas mājas lapā (3 gab.)

· Informācija par projekti publicēta Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra mājas lapā www.bjic.jurmala.lv (2 gab)

· Publikācijas par projekti „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens” (2 gab)

Ziņojuma iesniegšana Izglītības un Zinātnes ministrijai

Iesniegts ziņojums Izglītības un Zinātnes ministrijai (1 gab)

Iesniegts ziņojums Izglītības un Zinātnes ministrijai (1 gab)

Projektā veiktie grozījumi

Grozījumi netika veikti

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks

Faktiskais ieviešanas laiks

Piezīmes/ skaidrojumi

23.08. – 08.11.2013.

23.08. – 08.11.2013.

-

Projekta iesniegumā plānotais un faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes

Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem 2013.gads)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Projekta administrēšana

x

x

x

x

Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa aprēķins

x

x

x

Noslēguma seminārs

x

Publicitāte

x

x

x

Ziņojuma iesniegšana Izglītības un Zinātnes ministrijai

x

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas nav veiktas

Projekta komanda

· projekta vadītāja – Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas projekti vadītāja Ieva Strazdiņa (ieva.strazdina@jpd.gov.lv , tel.: 67511485)

· projekta koordinatore - Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra direktore Evija Majore (bjic@edu.jurmala.lv , 26324186)

· Projekta koordinatora asistente Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra jaunatnes lietu speciāliste Alma Brinkmane ((bjic@edu.jurmala.lv, 67767186)

· Projekta grāmatvede – Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības galvenā grāmatvede Ināra Kundziņa (inara.kundzina@jpd.gov.lv 67093806)

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta rezultātā iegūti reprezentatīvi dati par dažādu jaunatnes politikas aspektu ietekmi uz Jūrmalas jauniešu dzīvi un pašvērtējumu. Tika iegūta kvalitatīva un objektīva informācija par jauniešu viedokli par pašreizējo situāciju jaunatnes politikas jomā, kā arī par nākotnes vēlmēm un iespēju pieejamību, brīvā laika pavadīšanas iespējām, brīvprātīgā darba attīstības iespējas u.c.

Priekšlikums - izvērtējot pieejamos finanšu līdzekļus rosinām atkārtotu Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa aprēķināšanu (ne ātrāk kā pēc diviem gadiem), lai noskaidrotu, kādā mērā Jūrmalas pilsētā Jaunatnes darba attīstības stratēģija sasniedz izvirzītos mērķus un kādiem jaunatnes politikas virzieniem pievērst papildus uzmanību.2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 12.jūnija lēmumam Nr.283

(protokols Nr.10, 14.punkts)

Projekta

„Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana”

budžeta kopsavilkums (latos)

IEŅĒMUMI

Apstiprinātais plāns

Precizētais plāns

Izpilde

Izpilde pret precizēto plānu (%)

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

KOPĀ

Attiecināmo izmaksu segšanai

IZM finansējums

IZM finansējums

IZM finansējums

IZM finansējums

KOPĀ:

1000.00

1000.00

785.23

785.23

785.23

785.23

100.00

100.00

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS*

Apstiprinātais plāns

Precizētais plāns

Izpilde

Izpilde pret precizēto plānu (%)

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

KOPĀ

Attiecināmās izmaksas

IZM finansējums

IZM finansējums

IZM finansējums

IZM finansējums

Konsultantu un ekspertu, projektā iesaistīto speciālistu izmaksas (Publiskais pakalpojuma līgums Nr.1.1-16.4.3/950 (09.09.2013))

940.00

940.00

726.00

726.00

726.00

726.00

100.00

100.00

Projekta īstenošanai nepieciešamo biroja preču izmaksas

60.00

60.00

59.23

59.23

59.23

59.23

100.00

100.00

KOPĀ:

1 000.00

1 000.00

785.23

785.23

785.23

785.23

100.00

100.00

Īpatsvars, /i>

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bilance

0.00

0.00

0.00

785.233.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 12.jūnija lēmumam Nr.283

(protokols Nr.10, 14.punkts)

Pārskats par projekta „Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana” finanšu līdzekļu apguvi

Projekta īstenotājs

Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa

Funkcionālās klasifikācijas kods

09.510.

Kopējais projekta faktiski apgūtais finansējums (LVL): 785.23 (100%) Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums

Pozīcija

Apstiprinātais plāns

Precizētais plāns

Izpilde

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

1 000

785

785

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

0

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

0

0

Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums (Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam 1.3.apakšsadaļa)

1 000

785

785

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

1 000

785

785

IZDEVUMI ekonomisko klasifikācijas kodu griezumā

Kods

Koda nosaukums

2000

Preces un pakalpojumi

1 000

785

785

2200

Pakalpojumi

940

726

726

2232

Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par iestāžu pasūtītajiem pētījumiem

940

726

726

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kuru neuzskaita kodā 5000

60

59

59

2311

Biroja preces

60

59

59

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0[1] Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.


Lejupielāde: DOC un PDF