Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 284

protokols Nr. 10, 15. punkts

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta
„Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014” īstenošanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, Jaunatnes likuma 12.panta trešo daļu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2014. gada 13.marta rīkojuma Nr.1-4/28 pielikumu „Atklāta projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” nolikums” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2014.gada 22.maija lēmumu Nr.4-21/47 , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas 2014.gadam 1.4.apakšadaļas projektu „ Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014 ”.

2. Noteikt projekta mērķi - nodrošināt Jūrmalas pilsētas jauniešiem interesantas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, sekmēt jauniešu sabiedrisko līdzdalību, prasmju pilnveidošanu un sociālo iekļaušanos.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2014.gada 1.jūnija līdz 2014.gada 30.septembrim.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 4400,00 EUR saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

4.1. attiecināmo izmaksu summa 4400,00 EUR, kur Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansējums 4400,00 EUR (100%).

5. Projekta priekšfinansējumu 880,00 EUR apmērā segt no Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada budžeta.

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts 4.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai sadarbībā ar Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centru.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 12.jūnija lēmumam Nr.284

(protokols Nr.10, 15.punkts)

Projekta

„Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums: „ Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014”

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.510.

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 4 400.00 EUR, t.sk. attiecināmās 4 400.00 EUR, kas tiek 100% finansētas no Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam. Papildus projekta īstenošanai tiek piešķirs priekšfinansējums 20% jeb 880.00 EUR apmērā.

Pozīcija / gads

2014.gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

3 520

880

880

5 280

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

0

no valsts budžeta

3 360

0

no ES fonda

0

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

880

880

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

0

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti KPFI līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.2.0.)

3 520

880

4 400

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

3 520

4 240

880

5 280

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

160

4 240

0

4 400

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

3 360

0

880

880

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

3 360

0

0

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

0

0

0

880

880


Lejupielāde: DOC un PDF