Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 285

protokols Nr. 10, 16. punkts

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu
interešu centra automašīnu atsavināšanu

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu un otro daļu, 6.panta otro daļu, 8.panta piekto daļu, 9.panta trešo daļu un, pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Auto klubs SC” 2014.gada 6.marta automašīnu novērtēšanas aktiem un 2014.gada 6.maija Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (turpmāk – Jūrmalas BJIC) pamatlīdzekļu novērtēšanas komisijas protokolu Nr.1, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut atsavināt Jūrmalas BJIC piederošās automašīnas (Pielikumā), nosakot atsavināšanas veidu – pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt Jūrmalas BJIC piederošo automašīnu:

2.1. nosacīto cenu (izsoles sākumcenu) 650,00 EUR;

2.2. izsoles soli 65,00 EUR.

3. Uzdot Jūrmalas BJIC divu nedēļu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās apstiprināt Jūrmalas BJIC piederošo automašīnu izsoles noteikumus.

4. Uzdot Jūrmalas BJIC rīkot Jūrmalas BJIC piederošo automašīnu izsoles organizēšanu un apstiprināt izsoles rezultātus.

5. Uzdot Jūrmalas BJIC, ja automašīnu izsole tiks atzīsta par nenotikušu, nodot Jūrmalas BJIC piederošās automašīnas metāllūžņos.

6. Uzdot ieņēmumus par Jūrmalas BJIC pārdotajām automašīnām izsolē ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā – ieņēmumi no piekritīgas mantas realizācijas.

7. Uzdot lēmuma izpildes kontroli uzraudzīt Jūrmalas BJIC direktorei E.Majorei.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 12.jūnija lēmumam Nr.285

(protokols Nr.10, 16.punkts)

Jūrmalas BJIC automašīnas

Nr.p.k

Marka

Valsts reģistrācijas Nr.

Izlaiduma gads

1.

GAZ 5204

AR3799

1985

2.

KAVZ 3270

AV2287

1987

3.

UAZ 469

AK5938

1977

4.

GAZ 704

E9191

1981

5.

Opel kadett

CT2666

1987

6.

GAZ 5204

AV2335

1987


Lejupielāde: DOC un PDF