Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 286

protokols Nr. 10, 17. punkts

Par Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”
projekta „Meldru meža takas” īstenošanu

Saskaņā ar Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” konkursa nolikumu 2014. gadam un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Latvijas vides aizsardzības fonda 2014.gada 26.maija padomes sēdes protokolu Nr.8, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īstenot Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu „ Meldru meža takas ”.

2. Noteikt projekta mērķi - veicināt 30 izglītojamo izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt viņus aktīvai darbībai vides aizsardzībā 8 dienu nometnē. Nometnes laikā ir plānots Meža mājas apmeklējums, Mīlestības saliņas pieguļošā dīķa sakopšana, Ķemeru galveno bagātību – dūņu un minerālūdeņu, kā arī kūrorta vēstures iepazīšana, ūdensaugu un ūdensdzīvnieku atpazīšana Slocenes upē un Slokas ezerā, dabas skolas piekrastes nodarbības, u.c. Projekta noslēgumā plānots organizēt konferenci par projekta rezultātiem.

3. Noteikt projekta īstenošanas laiku no 2014.gada 15.jūnija līdz 2014.gada 30.decembrim.

4. Noteikt projekta kopējās izmaksas 4 800.00 EUR saskaņā ar pielikumu, t.sk.:

4.1. attiecināmo izmaksu summa 4 800.00 EUR, kur:

4.1.1. Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums 3 600.00 EUR (75 ,

4.1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 1 200 EUR (25 .

5. Projekta priekšfinansējumu 2 880.00 EUR apmērā segt no Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada budžeta.

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu atbilstoši precizētajam aktivitāšu ieviešanas kalendārajam plānam, ja netiek pārsniegts 4.punktā norādītā finansējuma apjoms.

7. Projekta ieviešanu uzdot Ķemeru vidusskolai.

8. Projekta norises gaitu pārraudzīt Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļai.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 12.jūnija lēmumam Nr.286

(protokols Nr.10, 17.punkts)

Projekta

„Meldru meža takas”

finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Ķemeru vidusskola

Projekta nosaukums: Meldru meža takas

Funkcionālās klasifikācijas kods: 09.210

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: 4800 euro, t.sk, Latvijas vides aizsardzības fonda admin. finansējums 3600 euro (75%), valsts budžeta dotācija 0000.00 euro (%), Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 1200 euro (25%), neattiecināmās izmaksas 0000.00 euro.

Pozīcija/gads

Budžeta gads 2014

Turpmākais projekta īstenošanas gads

Turpmākais projekta īstenošanas gads

Turpmākais projekta īstenošanas gads

1.ceturksnis

2.ceturksnis

3.ceturksnis

4.ceturksnis

Kopā

IEŅĒMUMI kopā, t.sk.:

0

0

4 800

2 880

7 680

0

0

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk.

0

0

0

0

0

0

0

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

cits finansējuma avots

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

2 880

2 880

Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta

1 200

1 200

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

0

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

0

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

720

2 880

3 600

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

0

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

0

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

0

IZDEVUMI kopā, t.sk.:

0

0

4 800

2 880

7 680

0

0

0

IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai

4 800

4 800

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

2 880

2 880

0

0

0

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

2 880

2 880


Lejupielāde: DOC un PDF