Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 287

protokols Nr. 10, 19. punkts

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu
un personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība” (turpmāk – Saistošie noteikumi) 1.5.apakšpunktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 14.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/6) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt dzīvojamo telpu, noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu un izslēgt personu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 12.jūnija lēmumam Nr.287

(protokols Nr.10, 19.punkts)

Par dzīvojamās telpas piešķiršanu, īres līguma noslēgšanu un

personas izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā

Nr.

p.k.

Personas vārds uzvārds,

personas kods, ģimenes sastāvs

Uzskaitē stāšanās gads, pamatojums

Esošās dzīvojamās telpas adrese, deklarēšanās gads

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese,

istabu skaits,

kopējā (dzīvojamā) platība, personu skaits

Lēmums

1.

A.T.,

***

2005.

2.grupa,

saskaņā ar Saistošo noteikumu

3.6.1.apakšpunktu,

dzīvo denacionalizētā dzīvojamā mājā,

rindas Nr.3

***

1991.

***

1-istabas dzīvoklis,

18,20 (34,20) m2,

1 persona

1.Piešķirt dzīvojamo telpu.

2.Noslēgt īres līgumu uz 3 gadiem.

3.Izslēgt no palīdzības reģistra dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā.


Lejupielāde: DOC un PDF