Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 288

protokols Nr. 10, 20. punkts

Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu un
sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Pamatojoties uz likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamajām mājām” 4.panta pirmo daļu un trešās daļas 1.punktu, 10.panta pirmo daļu un 11.panta pirmo un otro daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija nolikuma Nr.11 „Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā” 9., 10. un 11.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 14.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/6) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldības dzīvoklim Nr.527 Nometņu ielā 2A, Jūrmalā.

2. Noslēgt sociālo dzīvojamo telpu īres līgumus saskaņā ar lēmuma pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minētos īres līgumus.

4. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums attiecīgajā daļā par konkrēto īrnieku zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 12.jūnija lēmumam Nr.288

(protokols Nr.10, 20.punkts)

Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Esošās dzīvojamās telpas adrese

Piešķiramās dzīvojamās telpas adrese, istabu skaits,

dzīvojamā (kopējā) platība,

personu skaits

Lēmums

1.

R.G.,

***,

meita K.B. ***.,

dēls D.B. ***.

***,

1-istabas dzīvoklis,

17,30 (33,90) m2,

3 personas

1.Piešķirt dzīvojamai telpai sociālā dzīvokļa statusu.

2.Piešķit sociālo dzīvojamo telpu un noslēgt īres līgumu uz 6 mēnešiem.

2.

J.K.,

***

***,

1 istaba,

11,10 (18,87) m2

***,

1 istaba,

11,10 (18,87) m2,

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

3.

O.R.,

***

***,

1 istaba,

12,9 (21,93) m2

***,

1 istaba,

12,9 (21,93) m2,

1 persona

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

4.

V.D.,

***,

meita M.D. ***.,

meita V.D. ***.,

meita V.D. ***.,

dēls I.D. ***.,

māte N.K. ***.

***,

1 istaba,

35,90 (41,80) m2

***,

1 istaba,

35,90 (46,70) m2,

6 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

5.

R.R.,

***,

meita Ē.R. ***.,

dēls K.R. ***.,

meita S.R. ***.,

vīrs A.K. ***.

***

1 istaba,

18,00 (27,76) m2

***

1 istaba,

18,00 (21,68) m2,

5 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.

6.

T.I.,

***,

meita J.I. ***.,

meita V.I. ***.,

vīrs G.I. ***.,

vīra māte A.I. ***.,

mazdēls R.K. ***.

***,

3 istabas Nr.1,3,4,

31,60 (60,22) m2

***,

3 istabas Nr.1,3,4,

31,60 (60,22) m2,

6 personas

Pagarināt sociālās dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem.


Lejupielāde: DOC un PDF