Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 289

protokols Nr. 10, 21. punkts

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu
sakarā ar īrnieka maiņu

Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.panta pirmo un otro daļu, 14.panta ceturto daļu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas 2014.gada 14.maija sēdes atzinumu (protokols Nr.8.1-4/6) un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2014.gada 11.jūnija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-25/9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu sakarā ar īrnieka maiņu saskaņā ar lēmuma pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļai viena mēneša laikā sagatavot lēmuma pielikumā minēto īres līgumu.

3. Ja viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas īres līgums netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 12.jūnija lēmumam Nr.289

(protokols Nr.10, 21.punkts)

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

Nr.

p.k.

Personas vārds, uzvārds,

personas kods,

ģimenes sastāvs

Dzīvojamā telpas adrese,

istabu skaits, dzīvojamā (kopējā) platība, personu skaits,

iesniedzēja deklarēšanās gads

Dzīvojamās telpas īres līgums, noslēgšanas tiesiskais pamats

Lēmums

1.

J.F.,

***,

brālis J.F. ***.,

māte M.F. ***.

***,

2-istabu dzīvoklis,

21,80 (39,30) m2,

3 personas,

1982.

Līgums ar īrnieci R.L. (***) – J.F. mātes māti – noslēgts bez termiņa. R.L. mirusi 20.11.2005.

Pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišana ir.

Noslēgt īres līgumu uz nenoteiktu laiku.


Lejupielāde: DOC un PDF