Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 291

protokols Nr. 10, 25. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.577
„Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un
ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmumā Nr.577 „Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem” izsakot pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 12.jūnija lēmumu Nr.291

(protokols Nr.10, 25.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas

maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena, euro

1.

Tehniskā projekta atkārtota vai TN atkāpju saskaņošana

1 projekts

51,22+PVN

2.

Atzinums par inženierbūvju izbūves faktisko un ģeodēzisko atbilstību būvprojektam

Dokuments

17,07+PVN

3.

Īpašo nosacījumu, t.sk., atzinuma sagatavošana inženierbūvju būvniecības publiskai apspriešanai

1 objekts

64,03+PVN

4.

Kopēšana no iestādes krājuma dokumentiem

1 A4 lapa

0,07+PVN

1 A3 lapa

0,14+PVN

5.

Informācijas iegūšana no datora:

5.1.

Melnbalta izdruka

1 A4 lapa

0,07+PVN

5.2.

Krāsaina izdruka

1 A4 lapa

0,78+PVN

5.3.

Ieraksts pasūtītāja elektroniskā datu nesējā

1 diskete

0,48+PVN

5.4.

Ieraksts pasūtītāja matricā

1 matrica

1,21+PVN

5.5.

Skenēšana

1 lappuse

0,24+PVN

5.6.

Dokumentētās informācijas kopijas vai dublikāta izgatavošana, ja informācijas apjoms ir lielāks par 20 lapām

1 dokuments

0,67+PVN

6.

Dokumentu sagatavošana, ja nepieciešama papildu apstrāde:

6.1.

Dokuments no arhīva ar arhīvā nodoto dokumentu kopiju apliecinājumu*

1 lappuse

3,56

6.2.

Dokumenta apstrāde vai dublikāta izgatavošana no esošām datu bāzēm*

1 lappuse

3,84

7.

Par galveno būvasu pārbaudi un ienešanu datu bāzē*

objekts

7,11

8.

Zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana datu bāzē*

objekts

7,11

9.

Ielu sarkano līniju, tauvas joslu, aizsargjoslu un īpašo zonu plānu pārbaudi un ievadīšanu datu bāzē*

punkts

2,56

10.

Situācijas plāna un/vai karšu sagatavošana M1:2000-50000 uz pašvaldības noteikto apgrūtinājumu (sarkano līniju) plāna, ar vai bez ielu un ceļu tīklu bāzes un teritorijas zonējumu, ar lokālo/detālo plānojumu un citu saistošo noteikumu grafiskiem risinājumiem - pagaidu un sezonas būvju plāniem, labiekārtojuma, atpūtas un tirdzniecības objektu, maģistrālo un sadalošo inženiertehnisko komunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai renovācijas, kā arī citām vajadzībām.**

Objekta līdz 1ha

28,00+PVN

10.1

Par katru nākamo ha

14,00+PVN

10.2

Par katru nākamo lapu

7,00+PVN

11.

Satelītkartes datu sagatavošana uz ielu un ceļu tīkla, ortofoto vai topogrāfiskās informācijas pamata - teritorijas zonējuma, dažādu pašvaldības robežu, plānojumu un inženiertehnisko komunikāciju esošie un perspektīvās attīstības plāni, dažādu punktveida nestandarta objektu plāni utt.**

1.lapa –viens vienkāršais slānis

14,00+PVN

12.

Satelītkartes datu sagatavošana - ar reljefu, ūdens un citi objekti no 5.8p., zemes lietojumi, augstākstāviešie nacionālie valsts attīstības plāni utt.)**

1.lapa- viens sarežģītais slānis

21.00+PVN

13.

Satelītkartes datu sagatavošana**

Papildus par katru nākamo lapu/slāni

7,00+PVN

*Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro.

**Par pakalpojumiem, kas minēti 1-5.6, 10-13.apakšpunktā, pievienotās vērtības nodoklis maksājams normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF