Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 292

protokols Nr. 10, 26. punkts

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai
Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AP Investment” (reģistrācijas Nr.40103683523) 2014.gada 27.marta iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.14-3/1211) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 1705 004) Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk - komisija) 2014.gada 2.aprīļa sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1315 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, kultūrvēsturiskās vides novērtējumu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2014.gada 27.maija atzinumu Nr.11-03/1274 Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2014.gada 2.aprīļa atzinumu (protokolu Nr.4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „AP Investment” (reģistrācijas Nr.40103683523) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.004 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 1705 004) Dzintaru prospektā 44, Jūrmalā.

2. Būves nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF