Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 293

protokols Nr. 10, 27. punkts

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai
Kapsētas ielā 1, Jūrmalā

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DZINTARA PROJEKTS” (reģistrācija Nr.40003719839) 2014.gada 29.aprīļa iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.14-3/1744) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošās ēkas Nr.001, Nr.002, Nr.003, Nr.005, Nr.006 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 010 3408 001, 1300 010 3408 002, 1300 010 3408 003, 1300 010 3408 005, 1300 010 3408 006) Kapsētas ielā 1, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk - komisija) 2014.gada 6.maija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4878 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēku arhitektonisko novērtējumu, bankas izziņu, valsts vides dienesta izziņu un pilnvaru, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2014.gada 6.maija atzinumu (protokolu Nr.5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DZINTARA PROJEKTS” (reģistrācijas Nr.40003719839) atļaut nojaukt ēkas Nr.001, Nr.002, Nr.003, Nr.005, Nr.006 (būveju kadastra apzīmējumi 1300 010 3408 001, 1300 010 3408 002, 1300 010 3408 003, 1300 010 3408 005, 1300 010 3408 006) Kapsētas ielā 1, Jūrmalā.

2. Būvju nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF