Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 294

protokols Nr. 10, 28. punkts

Par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai
Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GREIS” (reģistrācijas Nr.400032777353) 2013.gada 29.augusta iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.1.2-1/3469) ar lūgumu atļaut nojaukt tai piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 un palīgceltni Nr.002 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 019 1805 001 un 1300 019 1805 002) Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk - komisija) 2013.gada 3.septembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu būvju nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.7111 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēku arhitektonisko novērtējumu, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, bankas izziņu un pilnvaru, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2013.gada 25.septembra atzinumu Nr.11-03/2058, Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2014.gada 3.septembra atzinumu (protokolu Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GREIS” (reģistrācijas Nr.400032777353) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 un palīgceltni Nr.002 (būvju kadastra apzīmējumi 1300 019 1805 001 un 1300 019 1805 002) Kapteiņa Zolta ielā 132, Jūrmalā.

2. Būvju nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF