Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 296

protokols Nr. 10, 30. punkts

Par atļaujas izsniegšanu būves nojaukšanai
Viesītes iela 5, Jūrmalā

Pamatojoties uz Z.S. (personas kods ***) 2014.gada 29.aprīļa iesniegumu Jūrmalas pilsētas domē (reģistrēts ar Nr.14-3/1740) ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo pamatēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3737 001)Viesītes iela 5, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk - komisija) 2014.gada 6.maija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.6759 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, 2014.gada 14.aprīļa Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vēstuli Nr.22/8.4.-20 un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz Būvniecības likuma 31.panta piekto daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un komisijas 2014.gada 6.maija atzinumu (protokolu Nr.5), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam Z.S. (personas kods ***) atļaut nojaukt pamatēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 010 3737 001) Viesītes iela 5, Jūrmalā.

2. Būves nojaukšana veicama Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF