Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 299

protokols Nr. 10, 33. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.384
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā,
Pilsoņu ielā 22A (kadastra apzīmējums 1300 009 4216)”

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma Pilsoņu ielā 22A, dzīvokļa Nr.2 īpašnieces E.O., personas kods ***, pilnvarotās personas Dz.Z. (turpmāk – Iesniedzējs) 2014.gada 14.marta iesniegumu, reģistrācijas Nr.1.1-39/1148-O (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] Dome 2010.gada 20.maijā pieņēma lēmumu Nr.384 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra Nr.1300 009 4216)” (turpmāk – Lēmums Nr.384).

Lēmuma 1.punktā būvniecības pasūtītājai E.O., personas kods ***, tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4216 Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (turpmāk – Zemes gabals):

1.1. līdz 2013.gada 1.maijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Domes Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvokļa Nr.2 - viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 4216 001) Pilsoņu ielā 22A, Jūrmalā (turpmāk – Būve) rekonstrukcijai;

1.2. līdz 2013.gada 1.decembrim uzbūvēt dzīvokļa Nr.2 - viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 4216 001) Pilsoņu ielā 22A, Jūrmalā, jumta konstrukciju un ugunsdrošo sienu atbilstoši Būvvaldē akceptētajam būvprojektam.

[2] Būvvaldē nav iesniegts būvprojekts Būves rekonstrukcijai un nav izdota būvatļauja būvdarbu turpināšanai.

[3] 2010.gada 30.novembrī Būvvalde ar lēmumu Nr.1305 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu Būves rekonstrukcijai (turpmāk – PAU). PAU derīguma termiņš ir 4 gadi.

[4] 2014.gada 31.janvārī ar Būvvaldes lēmumu Nr160 akceptēts arhitektūras skiču projekts Būves rekonstrukcijai.

[5] 2014.gada 14.martā Dome saņēma Iesniedzēja Iesniegumu par Lēmuma Nr.384 izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību un argumentē ar to, ka Lēmuma Nr.384 izpildes procesā ir veiktas sekojošas darbības:

1) saņemts tiesas spriedums un saņemta nekustamā īpašuma Pilsoņu ielā 24, Jūrmalā īpašnieku piekrišana;

2) izstrādāts arhitektūras skiču projekts;

3) 2014.gada 31.janvārī Būvvaldē akceptēts Būves skiču projekts.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[6] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma Nr.384 1.punkta izpildes termiņš ir beidzies (sk.[1], [2] un [5]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā nav novērstas.

[7] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1] , ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[8] 2014.gada 14.martā Pilsētplānošanas nodaļa ir saņēmusi Iesniedzēja Iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.384 izpildes termiņu.

No Iesnieguma satura ir saprotams, ka Iesniedzējs ir gatavs izpildīt Lēmumu Nr.384, norādot, ka izpildei ir nepieciešams papildus laiks līdz 2014.gada 31.decembrim un tātad Lēmuma Nr.384 izpildes termiņa pagarinājums.

[9] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma Nr.384 izpildes termiņu (sk.[4] un [5] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai saudzējošāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Lēmuma Nr.384 1.punkt, izsakot to šādā redakcijā:

„1. Uzdot nekustamā īpašuma Pilsoņu ielā 22A, Jūrmalā īpašniekam un būvētājam E.O., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4216 Pilsoņu ielā 22A, Jūrmalā:

1.1. līdz 2014.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt un saskaņot būvprojektu un saņemt būvatļauju viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 4216 001) dzīvokļa Nr.2 Pilsoņu ielā 22A, Jūrmalā rekonstrukcijai;

1.2. līdz 2015.gada 31.maijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā viendzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 4216 001) dzīvokli Nr.2 Pilsoņu ielā 22A, Jūrmalā nodot ekspluatācijā.

2. Lēmumu Nr.384 pārējā daļā atstāt negrozītu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF