Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 300

protokols Nr. 10, 34. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.503
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu dzīvojamā mājā
ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A”

Pamatojoties uz G.P. (turpmāk – Iesniedzējs), 2014.gada 4.februāra iesniegumu par administratīvā procesa uzsākšanu no jauna, reģistrācijas Nr.1.1-39/629-P, (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta. Iesniegumā norādīts, ka 2013.gada 8.augusta Domes lēmums Nr.469 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.503 (protokols Nr.16, 12.punkts) „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A” (turpmāk – Lēmums Nr.469), balstīts uz 1974.gada 17.aprīlī saskaņoto būvprojektu Nr.71 „Individuālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Bauskas ielā 2, Jūrmalā” (turpmāk – Būvprojekts), kurš ar Jūrmalas pilsētas izpildkomitejas vēstuli Nr.1/890 ir anulēts. Minētais izriet no 1975.gada 3.septembra Jūrmalas pilsētas celtniecības un arhitektūras nodaļas vēstules Nr.7/611. Attiecīgi Dome nevar atzīt loga izbūvi dzīvojamās mājas Bauskas ielā 2A, Jūrmalā ugunsdrošajā sienā par tiesisku.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] 2012.gada 17.septembrī Dome pieņēma lēmumu Nr.503 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A” (turpmāk tekstā – Lēmums Nr.503).

Lēmuma Nr.503 1.punktā nekustamā īpašuma Bauskas ielā 2A, Jūrmalā, būves kadastra apzīmējums 1300 007 5108 001 (turpmāk – Ēka) īpašniekam un būvētājam O.B., personas kods *** (turpmāk – Būvētājs), tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas Ēkā un līdz 2014.gada 1.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju Ēkas rekonstrukcijai un nodot būvi ekspluatācijā.

Lēmuma Nr.503 2.punktā noteikts, ka 1.punkta neizpildes gadījumā līdz 2014.gada 1.oktobrim atjaunot Ēku iepriekšējā stāvoklī.

[2] 2014.gada 5.marta Domes Pilsētplānošanas nodaļas (turpmāk – Pilsētplānošanas nodaļa) vēstulē Nr.14-1/898 Būvētājam tika uzdots līdz 2014.gada 30.martam iesniegt savu viedokli un argumentus saistībā ar jaunatklātajiem apstākļiem.

2014.gada 13.maija iesniegumā (reģistrācijas Nr.14-3/1929) Būvētājs norāda uz to, ka Ēka ir reģistrēta Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā un ņemot vērā to, ka zemesgrāmatā tiek reģistrētas tikai likumīgi uzbūvētās ēkas, nav saprotams patvaļīgās būvniecības apjoms Ēkā. Ņemot vērā iepriekš minēto Būvētājs lūdz pagarināt Lēmuma Nr.503 1.punkta izpildes termiņu uz diviem gadiem.

[3] 2014.gada 5.maija vēstulē Nr.14-1/896 Pilsētplānošanas nodaļa lūdza Iesniedzēju paskaidrot, konkrēti kādas kaimiņa tiesiskās intereses ir aizskartas Ēkas patvaļīgās rekonstrukcijas rezultātā.

2014.gada 27.marta atbildē uz pieprasījumu (reģistrācijas Nr.14-3/1199) Iesniedzējs norāda uz to, ka logs ugunsdrošajā sienā nav pieļaujams, kā arī ugunsdrošās sienas konstruktīvais stāvoklis ir savedams kārtībā. Iesniedzējs norāda uz to, ka Ēkas sākotnējais stāvoklis pirms pārbūvēm ir fiksēts 1973.gada 24.decembra ēkas inventarizācijas plānā.

[4] Pilsētplānošanas nodaļa atkārtoti izskatīja vēsturiskos dokumentus saistībā ar Ēkas rekonstrukciju un konstatēja, ka Iesniedzēja Iesniegumam pievienotās dokumentu kopijas par lietā jaunatklātajiem faktiem ir apstiprināmas ar oriģināliem dokumentiem. Tātad ņemot vērā Iesniegumā minētos jaunatklātos faktus ir secināms, ka Lēmuma Nr.469 [4.3.] punktā norādītie fakti par Būvprojektu un loga būvniecību ir norādīti kļūdaini.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[5] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma Nr.503 1.punkta izpildes termiņš ir beidzies (sk. [1], [2] un [5]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā nav novērstas.

[6] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1] , ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[7] 2014.gada 5.martā Pilsētplānošanas nodaļa ir saņēmusi Lēmuma Nr.503 adresāta iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.503 izpildes termiņu. Iesniegumā tiek norādīts, ka ar Lēmumu Nr.503 tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas Ēkā un viņa ir gatava izpildīt Lēmumu, norādot uz to, ka sakarā ar jaunatklātajiem apstākļiem izpildei ir nepieciešams papildus laiks un tātad Lēmuma Nr.503 izpildes termiņa pagarinājums uz diviem gadiem.

[8] Dome, izvērtējot lietas apstākļus, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma Nr.503 izpildes termiņu (sk.[6] un [7] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai saudzējošāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Lēmuma Nr.503 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„1. Uzdot nekustamā īpašuma Bauskas ielā 2A, Jūrmalā īpašniekam un būvētājam O.B., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Bauskas ielā 2A, Jūrmalā un līdz 2015.gada 1.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu, saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 007 5108 001) Bauskas ielā 2A, Jūrmalā rekonstrukcijai un nodot būvi ekspluatācijā.”

2. Veikt grozījumus Lēmuma Nr.503 2.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„2. Lēmuma 1.punkta neizpildes gadījumā līdz 2016.gada 1.martam atjaunojot dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Bauskas ielā 2A, Jūrmalā iepriekšējā stāvoklī.”

3. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

4. Lēmumu Nr.503 pārējā daļā atstāt negrozītu.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF