Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 301

protokols Nr. 10, 35. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.528
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā
ar kadastra numuru 1300 014 5424 Upes ielā 43, Jūrmalā”

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma Upes ielā 43, Jūrmalā, īpašnieces A.M. (personas kods ***) pilnvarotās personas V.M. (turpmāk – Iesniedzējs) 2014.gada 22.aprīļa iesniegumu, reģistrācijas Nr.1.1-39/2011-M, (turpmāk – Iesniegums) un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu Jūrmalas pilsētas domē (turpmāk – Dome) tiek ierosināta administratīvā lieta.

Izvērtējot lietas materiālus, Dome konstatēja šādus lietā svarīgus faktus:

[1] 2013.gada 12.septembrī Dome pieņēma lēmumu Nr.528 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Upes ielā 43, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr.528).

Lēmuma Nr.528 1.punktā būvētājiem A.M. (personas kods ***) (pilnvarotā persona V.M. (personas kods ***)), un I.K. (personas kods ***) tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Upes ielā 43, Jūrmalā (turpmāk – Zemes gabals) un līdz 2013.gada 31.decembrim, atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo prasībām Domes Būvvaldes komisijā (turpmāk – Būvvalde) akceptēt izmaiņas būvprojektā Nr.1331 „Dzīvojamās mājas lit.1 rekonstrukcija Jūrmalā, Upes ielā 43 (turpmāk – Būve)” (turpmāk - Būvprojekts Nr.1331).

Lēmuma Nr.528 2.punktā noteikts, ka Lēmuma Nr.528 1.punkta neizpildes gadījumā līdz 2014.gada 1.maijam jāveic Būves rekonstrukcijas darbus atbilstoši akceptētajam Būvprojektam Nr.1331.

[2] Būvvaldē nav iesniegts izmaiņu projekts Būves rekonstrukcijai, kā arī nav veikta Būves rekonstrukcija atbilstoši Būvprojektam Nr.1331.

[3] Jūrmalas pilsētas tiesas tiesvedībā atrodas civillieta Nr.C17066114 A.M. prasībā pret I.K. ar trešo personu Domi par pienākumu uzlikšanu saskaņot un parakstīt izmaiņas Būvprojektā Nr.1331.

[4] 2014.gada 22.aprīlī Domē saņemts Iesniedzēja Iesniegums par Lēmuma Nr.528 izpildes termiņa pagarināšanu, norādot kā argumentu to, ka Jūrmalas pilsētas tiesas tiesvedībā atrodas civillieta Nr.C17066114.

Izskatot Domes rīcībā esošos dokumentus, tai skaitā, Iesniegumu, Dome secina:

[5] Lietā nav strīda par to, ka Lēmuma Nr.528 1. un 2. izpildes termiņš ir beidzies (sk.[1], [2] un [4]) un patvaļīgas būvniecības radītās sekas Zemes gabalā nav novērstas.

[6] Administratīvā procesa likuma 65.panta otrajā daļā ir noteikts, ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Administratīvā procesa likuma 47.pantā ir noteikts, ka iestādes noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma. Tātad Domei ir administratīvā akta izdošanas izvēle. Vienlaikus vērā ņemamas Senāta atziņas [1] , ka tiesību piemērotājam ir pienākums ne vien formāli piemērot tiesību normu, bet arī pārbaudīt, vai personai uzliktais pienākums nav nesamērīgs. Līdz ar to, Domei ir nepieciešams apsvērt pieņemamā lēmuma samērīgumu.

[7] 2014.gada 22.aprīlī Domes Pilsētplānošanas nodaļa ir saņēmusi Iesniedzēja iesniegumu ar lūgumu pagarināt Lēmuma Nr.528 izpildes termiņu.

No Iesnieguma satura ir saprotams, ka Iesniedzējs ir gatavs izpildīt Lēmumu Nr.528, norādot, ka izpildei ir nepieciešams tiesas ceļā risināt Būvprojekta Nr.1331 izmaiņu projekta saskaņošanu ar kopīpašnieku I.K..

[8] Dome, izvērtējot lietas apstākļus un Iesniegumā norādītos apstākļus, secina, ka ir iespējams pagarināt Lēmuma Nr.528 izpildes termiņu (sk.[3] un [7] punktu). Tātad ir iespējams pieņemt privātpersonai saudzējošāku lēmumu.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Lēmuma Nr.528 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„1. Uzdot būvētājiem A.M. (personas kods ***) un I.K. (personas kods ***), novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Upes ielā 43, Jūrmalā, līdz 2015.gada 31.decembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt un saskaņot izmaiņas būvprojektā Nr.1331 „Dzīvojamās mājas lit.1 rekonstrukcija Upes ielā 43, Jūrmalā”;

2. Veikt grozījumu Lēmuma Nr.528 2.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

„2. Lēmuma 1.punkta neizpildes gadījumā līdz 2016.gada 1.maijam veikt dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 014 5424 001) Upes ielā 43, Jūrmalā rekonstrukcijas darbus atbilstoši akceptētajam būvprojektam.

3. Lēmumu Nr.528 pārējā daļā atstāt negrozītu.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Baldones ielā 1A viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis[1] Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-86/2010, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 12.oktobra spriedums lietā Nr.SKA -422/2012.


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF