Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 12.jūnijāNr. 303

protokols Nr. 10, 37. punkts

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu
Nometņu iela 21, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „METRUM” (reģistrācijas Nr.40003388748) pilnvarotās personas T.R., personas kods ***, sertifikāts: sērija BA Nr.455), 2014.gada 3.jūnija iesniegumu Nr.531/a/10-2014, Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/2272, ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Nometņu ielā 21, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 020 1602) sadali Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Zemes vienības Nometņu ielā 21, Jūrmalā sadales priekšlikums ir izstrādāts detālplānojumā, kurš apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.149 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21) apstiprināšanu”.

Zemes vienības sadale veikta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu otrās nodaļas 2.5.punktu (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”), Jūrmalas pilsētas domes zemes komisijas 2012.gada 26.oktobra lēmumu Nr.71 „Par jaunas adreses Nometņu ielā 21, Jūrmalā piešķiršanu zemesgabalam un ēkām Kauguri 1602, Jūrmalā”, Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.149 „Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21) apstiprināšanu”.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 4.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumu Nr.61 „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” 2.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 11.punktu un 2014.gada 4.jūnija Attīstības un vides jautājuma komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-21/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Nometņu ielā 21, Jūrmalā ar kopējo platību 474619m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 27028m2 platībā un piešķirot adresi Stūres iela 1, Jūrmala, atdalot zemes vienības daļu 25430m2 platībā un piešķirot adresi Nometņu iela 21A, Jūrmala, atdalot zemes vienības daļu 7006m2 platībā un piešķirot adresi Nometņu iela 19B, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Nometņu ielā 21, Jūrmalā platība pēc zemes vienību atdalīšanas ir 415155m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Nometņu ielā 21, Jūrmalā lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa – 0501.

1.2. Zemes vienībai Nometņu ielā 21, Jūrmalā atcelt nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, kas noteikts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000146580 III.daļas 1.iedaļas ierakstā Nr.1.2. „-zemesgabala daļa 14492 m2 platībā atrodas ūdens ņemšanas vietu 30m aizsargjoslās”, nosakot jaunus apgrūtinājumus, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

1.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

1.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (7312010400);

1.2.3. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (7311090900);

1.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu - sarkanā līnija (7312030100);

1.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2metru dziļumam (7312010101);

1.2.6. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu (7311030700);

1.2.7. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (7312050201);

1.2.8. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (7312010400).

1.3. Uzdot zemes vienības Nometņu ielā 21, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Stūres iela 1, Jūrmalā ar kopējo platību 27028m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Stūres iela 1, Jūrmalā lietošanas mērķis ir dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa – 0501.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Stūres iela 1, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

2.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

2.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (7312010400);

2.2.3. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (7311090900);

2.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam (7312010101).

2.3. Uzdot zemes vienības Stūres iela 1, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Izveidot zemes vienību Nometņu ielā 21A, Jūrmalā ar kopējo platību 25430m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienībai Nometņu ielā 21A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve – 1001.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Nometņu ielā 21A, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

3.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

3.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (7312010400);

3.2.3. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (7311090900);

3.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2metru dziļumam (7312010101);

3.2.5. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (7312010400).

3.3. Uzdot zemes vienības Nometņu ielā 21A, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

4. Izveidot zemes vienību Nometņu iela 19B, Jūrmalā ar kopējo platību 7006m2, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

4.1. Noteikt, ka zemes vienībai Nometņu iela 19B, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā – 1101.

4.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Nometņu ielā 19B, Jūrmalā, (apgrūtinājumu precīzas platības tiks noteiktas veicot zemes vienības apgrūtinājuma plāna izgatavošanu):

4.2.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija (7311010300);

4.2.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem (7312010400);

4.2.3. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (7311090900);

4.2.4. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2metru dziļumam (7312010101).

4.3. Uzdot zemes vienības Nometņu ielā 19B, Jūrmalā īpašniekam nodrošināt visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, Rīgā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF